ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

INCHIDEREA LANȚURILOR DE VALOARE DIN BIOECONOMIE PRIN OBȚINEREA DE BIOPRODUSE INOVATIVE CERUTE DE PIAȚĂ

CO Proiect Complex, Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie –ICECHIM, Director Proiect Complex dr. bioch. Florin Oancea,

P1 Proiect Complex, Institutul de Chimie Macromolecular? „Petru Poni”, Responsabil Proiect Complex dr. chim. C?lin Deleanu, P2 Proiect Complex, Universitatea “Dun?rea de Jos” din Gala?i, Responsabil Proiect Complex prof. dr. Gabriela Elena Bahrim

P3, Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru ?tiin?e Biologice, Responsabil Proiect Complex dr. Oana Cr?ciunescu,

P4, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Responsabil de proiect prof. dr. Florentina Daniela Munteanu

Abordarea proiectului PRO-SPER este de dezvolta procedee integrate, flexibile  ?i interconectate, prin care s? se transforme o serie de subproduse agro-alimentare în bioproduse cerute de pia?? – fig. 1.

 

            Fig. 1. Abordarea proiectului complex PRO-SPER de închidere a lan?urilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice pentru transformarea unor subproduse în bioproduse cerute de pia??

            Aceast? abordare faciliteaz? realizarea scopului proiectului complex PRO-SPER, coordonarea ?i corelarea activit??ilor de cercetare a organiza?iilor membre ale consor?iului, INCDCP-ICECHIM, UDJ, ICMPP, INCDSB ?i UAV, pentru îmbun?t??irea performan?ei institu?ionale în domeniul nano-bio-tehnologiilor ?i al aplica?iilor acestora în bioeconomie.

            Obiectivul general al proiectului PRO-SPER este de a cre?te impactul activit??ilor de cercetare-dezvoltare ?i inovare ale institu?iilor CDI din consor?iu, prin dezvoltarea ?i valorificarea unor solu?ii tehnologice inovative de bio-nano-procesare a unor subproduse din lan?urile valorice ale bioeconomiei, pentru recuperarea ?i/sau formarea de componente cu valoare ad?ugat? ?i utilizarea acestora pentru bioproduse cu valoare ad?ugat? mare.

            Obiectivele specifice ale proiectului PRO-SPER sunt:

 • Implementarea unei agende comune de cercetare-dezvoltare ?i inovare, prin care s? fie utilizate sinergic competen?ele ?i resursele de la nivelul consor?iului, pentru a furniza solu?ii inovative destinate închiderii lan?urilor de valoare din bioeconomie;
 • Consolidarea institu?iilor CDI componente prin acordarea de cecuri pentru valorificarea infrastructurii de cercetare ?i a resursei umane ?i pentru transferul de cunoa?tere în domeniul bioeconomiei;
 • Dezvoltarea unui parteneriat de lung? durat?, pentru furnizarea de servicii ?tiin?ifice ?i tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare ?i pentru colaborare reciproc avantajoas? cu agen?ii economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului;
 • Participarea în comun la  competi?iile comune de proiecte europene (H2020, JU-BBI) ?i trans-na?ionale (ERA.NET, Eurostar / Eureka, InterReg IV), a cel pu?in câte 2 parteneri din consor?iu, pentru ridicarea la scar? a tehnologiilor dezvoltate pân? la nivel TRL4 prin proiectele componente ?i/sau valorificarea cuno?tiin?elor nou dobândite;
 • Promovarea excelen?ei ?i a specializ?rii inteligente prin coagularea unor domenii de ni?? la intersec?ia preocup?rilor comune  de nano-bio-tehnologie ?i prin integrarea sinergic? a mai multor solu?ii inovative interconectate;
 • Difuzarea pe scar? larg? a cuno?tin?elor ?i rezultatelor de cercetare ob?inute în cadrul proiectului PRO-SPER, pentru a asigura valorificarea lor superioar?

Proiect 1 «Dezvoltarea unei noi genera?ii de biostimulan?i pentru plante prin valorificarea superioar? a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US »

Proiectul NeXT-US are ca scop dezvoltarea unui bioprodus din noua genera?ie de biostimulan?i pentru plante. Obiectivele specifice ale proiectului NeXT-US sunt: (i) extragerea componentelor de interes ?i conversia lor în ingrediente active; (ii) ob?inerea bioprodusului biostimulant de nou? genera?ie, prin nanoformulare ?i condi?ionare dispersiv?; (iii) verificarea activit??ii biologice a bioprodusului biostimulant de nou? genera?ie, în condi?ii controlate ?i de câmp experimental.                                                      

Proiect 2 «Filme bioactive pe baz? de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protec?ia fructelor depozitate - Act-NOS . Proiectul Act-NOS are ca scop dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat cre?terii duratei de p?strare a fructelor.  Obiectivele specifice ale proiectului urm?resc (1) recuperarea chitinei din Agaricus bisporus ?i conversia în chitosan; (2) ob?inerea de filme ?i hidrogeluri pe baz? de chitosan ?i monoaldehide bioactive destinate bio-aplic?rii; (3) extinderea conceptului de hidrogelare ?i de filme biodinamerice c?tre ob?inerea de sisteme complexe, cu utiliz?ri practice. care încapsuleaz? noi agen?i bioactivi, ?intindu-se eliberarea lor sinergic?.

Proiect 3 « Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utiliz?ri multiple, ob?inute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life ». Proiectul 3-4-LIFE are ca scop dezvoltarea unei bionanotehnologii de ob?inere a unor produse tribioticeObiectivele  proiectului 3-4-LIFE sunt: (i) recuperarea unor componente din subprodusele agro-alimentare, prin extrac?ie (enzimatic? / intensificat?) ?i concentrare, pentru nano-formulare ?i coacervare; (ii) realizarea structurilor complexe, destinate protec?iei bacteriilor lactice, prin coacervarea prebioticelor nano-încapsulate împreun? cu bacteriile lactice; (iii) dezvoltarea procesului de fermentare semisolid?, prin utilizarea drojdiilor Y. lipolytica în stare liber?, ?i a bacteriilor lactice protejate în structuri complexe.

Proiect 4 «Produse cosmeceutice de nou? genera?ie, ob?inute prin valorificarea superioar? a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei  - PRENDE ». Proiectul PRENDE are ca scop ob?inerea unor noi produse cosmeceutice pe baz? de peptide bioactive formate din sub-produse ale industriei piscicole. Obiectivele sunt dezvoltarea de noi ingrediente active din sub-produse ale bioeconomiei, în principal sub-produse piscicole, prin tehnologii brevetabile, destinate fabric?rii de produse cosmeceutice de noua genera?ie; O2) dezvoltarea de noi tehnologii de nano-structurare a compu?ilor bioactivi pentru o eliberare eficienta in ?esuturile pielii si O3)  dezvoltarea de noi produse ?i verificarea propriet??ilor si activit??ii biologice, pe noi modele experimentale de culturi celulare cu inflama?ie si prin utilizarea de metode optimizate de analiza a capacita?ii produselor de a reface eficient echilibrul celular.

Proiect 5 « Conversia lânii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplica?ii medicale - KERAMED »                                      Proiectul KERAMED are ca scop dezvoltarea de biomateriale pe baz? de cheratin? cu aplica?ii medicale. Obiectivele specifice ale proiectului KERAMED sunt: (i) valorificarea de?eurilor cu con?inut ridicat de cheratin?; (ii) îmbun?t??irea propriet??ilor biomaterialelor cheratinoase; (iii) ob?inerea plasturilor dermici ?i verificarea activit??ii lor biologice.

Proiect 1, NeXT-US. 3 brevete de inven?ie OSIM, 1 brevet de inven?ie EPO. Brevet 1. Procedeu de ob?inere a suspensiilor stabile de nanoparticule de seleniu ?i silice asociate, autori Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Iuliana R?ut, Mariana Constantin, cerere de brevet OSIM a2018 00616/28.08.2018

2. Procedeu de ob?inere a peptidelor bioactive ?i a proteinelor amfifile din substrat epuizat de la cultivarea ciupercilor lignocelulozice, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Otilia B?rbieru, Lumini?a Dimitiru, Naomi Tritean, cerere de brevet OSIM a2018 001014/03.012.2018

3. Biostimulant pe baz? de oligozaharine sinergizate ?i procedeu de ob?inere F. Oancea, D. Constantinescu-Aruxandei, Otilia B?rbieru, Lumini?a Dimitiru, Naomi Tritean. OSIM a2018 001012/03.012.2018

4.  Process for preparing stable suspensions of associated selenium and silica nanoparticles F Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Iuliana R?ut, Mariana Constantin, Cerere brevet EPO EP18191359.1

 

Proiect 2, Act-NOS. 4 articole, 2 brevete, 11 comunic?ri

Articole în reviste de specialitate

1.Daniela Ailincai, Liliana Mititelu Tartau, Luminita Marin, “Drug delivery systems based on biocompatible imino-chitosan hydrogels for local anticancer therapy”, Drug Delivery, 2018, 25, 1080-1090. (IF= 3,095)

2.Anda Olaru, “Cinammyl-imine-chitosan hydrogels. Morphology control”, Acta Chemica Iasi, 2018, 26-2.(BDI)

3. Anda Mihaela Craciun, Liliana Mititelu Tartau, Mariana Pinteala, Luminita Marin, “Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels based drug delivery systems for long term sustained release in local therapy”, Journal of Colloid and Interface Science – accepted.(IF = 5,091)

4. E. Georgescu, A. Oancea, F. Georgescu, A. Nicolescu, E. I. Oprita, L. Vladulescu, M.-C. Vladulescu, F. Oancea, S. Shova, C. Deleanu, “Schiff bases containing a furoxan moiety as potential nitric oxide donors in plant tissues”, Plos One, 2018, 13 (7), e0198121. DOI 10.1371/journal.pone.0198121. (IF = 2,776)

 

Conferin?e prezentate la manifest?ri interna?ionale

1. Luminita Marin, “Chitosan Hydrogelation with Monoaldehydes – A Synthetic Approach Towards Multifunctional Biomaterials”, 14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV), Guangzhou, China, 2018.

 

Comunicari orale la manifest?ri interna?ionale

1.Manuela Maria Iftime, Luminita Marin, “Chiral hydrogels based on chitosan and betulinic aldehyde”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

2.Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on the self-assembling of citril-imino-chitosan dynamer”, The 11th Edition of the Symposium with International Participation, New Trends And Strategies In The Chemistry Of Advanced Materials With Relevance In Biological Systems, Technique And Environmental Protection, Timisoara, Romania, 2018.

3. Daniela Ailincai, Mihai Mares, Andra-Cristina Bostanaru, Mariana Pinteala, Luminita Marin, “Biomaterials with strong antimicrobial properties based on dynamic iminochitosan derivatives”, First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology – Balkan Fungus, Timisoara, Romania, 2018.

4. Luminita Marin, “Chitosan hydrogelation with monoaldehydes: a synthetic approach towards multifunctional biomaterials”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

 

Comunic?ri orale la manifest?ri na?ionale

1.Manuela-Maria Iftime, Lumini?a Marin, “Chiral betulin-imine chitosan hydrogels”, A XXXV-a  Conferin?a National? de Chimie, C?lim?ne?ti-C?ciulata, 2018.

 

Postere la manifest?ri interna?ionale

1. Manuela-Maria Iftime, “Dynamic salicyl-imino-chitosan hydrogels based on reversible imine linkage”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

2. Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on imino-boronate motif as promising materials for the treatment of Candidisis”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

3. Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on citril-imino-chitosan dynamer: synthesis, characterization, applications”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

4. Andrei Bejan, Anda Mihaela Olaru, Luminita Marin, “Novel luminescent hydrogels based on chitosan”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

 

Postere la manifest?ri na?ionale

1. Ana-Maria Macsim, Emilian Georgescu, Alina Nicolescu, Florentina Georgescu, Florin Oancea, Calin Deleanu, “Multinuclear NMR characterization of Schiff bases containing a furoxan moiety”, A XXXV-a Conferin?a National? de Chimie, C?lim?ne?ti-C?ciulata, 2018.

2. Gabriela-Liliana Ailiesei, Manuela Iftime, Alina Nicolescu, Luminita Marin, Calin Deleanu, “NMR evaluation of urea release from salicyl-imine-chitosan hydrogels” A XXXV-a Conferin?a National? de Chimie, C?lim?ne?ti-C?ciulata, 2018.

 

Brevete

1. Film bioactiv glicodinameric pe baz? de chitosan ob?inut din ciuperci ?i procedeu de aplicare. Autori: Florin Oancea, Lumini?a Marin, Diana Constantinescu Aruxandei, Daniela Ailinc?i, Alina Nicolescu, Calin Deleanu., Cerere brevet OSIM a2018 001027/03.12.2018

2. Xerogel pe baz? de chitosan cu eliberare controlat? a exo-semnalelor inductori de oxid nitric. Autori: Lumini?a Marin, Florin Oancea, Daniela Ailinc?i, Diana Constantinescu Aruxandei, Manuela Iftime, Calin Deleanu. Cerere brevet OSIM a2018 001028/03.12.2018

 

 Imagini POM ?i SEM ale hidrogelurilor glicodinameric, înainte (a, c) si dupa incapsulare (b,d).

Proiect 3, 3-4Life. 2 brevete OSIM

1.Ingrediente microîncapsulate pe baz? de extracte antocianice din coji de vinete ?i peptide bioactive din zer cu func?ionalitate ridicat? pentru utiliz?ri în industria alimentar?, autori: Nina Nicoleta Condurache, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu ?i Nicoleta St?nciuc, CBI no. 25042/05.10.2018.

2. Ingrediente func?ionale formulate pe baz? de extracte flavonoidice din coji de ceap? ?i peptide bioactive din zer cu func?ionalitate ridicat? pentru utiliz?ri în industria alimentar?, autori: Nina Nicoleta Condurache, Liliana Mihalcea, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu ?i Nicoleta St?nciuc, CBI no. 30564/27.11.2018.

 

Proiect 4, PRENDE. 1 articol acceptat la publicare, 2 cereri de brevet OSIM, 3 comunic?ri

Articol

Tatia R, Z?laru C, ?ârcomnicu I, Moldovan L, Cr?ciunescu O, C?linescu I, 2019, Isolation and characterizaton of hederagenin from Hedera helix L. extract with antitumor activity, Revista de Chimie, (acceptat? pentru publicare) (IF 1,232).

 

Brevete

1.Procedeu de ob?inere a unor peptide colagenice antioxidante din piele de pe?te de ap? dulce. Cerere de brevet nr. a 2018 00882 din 8.11.2018, Solicitan?i: INCDSB Bucure?ti, ICECHIM Bucure?ti. Autori: Cr?ciunescu Oana, Gaspar Pintiliescu Alexandra, Moldovan Lucia, Oancea Anca Olgu?a, Oancea Florin.

2.Compozi?ie fotoprotectoare din oligopeptide bioactive ?i procedeu de ob?inere. Solicitant: INCDSB Bucure?ti. Autori: Cr?ciunescu Oana, Gaspar Pintiliescu Alexandra, ?tefan Laura Mihaela, Oancea Anca Olgu?a. Cerere de brevet nr. a2018 00937 din 22.11.2018 

Comunicari

1.  Oancea A, Cr?ciunescu O, U?oiu E, M?noiu S, Coroiu V, Stanciuc A-M, Moldovan L, New trends in using nanostructures and nanoparticles in (bio)materials functionalization, Prezentare oral? OP4.4 la International Conference of RSBMB, 5-7 sept 2018, Bucure?ti, România, Book of Abstracts.

2. Savin S, Toma A, Cr?ciunescu O, Oancea A, Extraction and biological activities of chitin/chitosan from by-products of Ganoderma lucidum culture, prezentat? ca poster P05 la Simpozionul Interna?ional PRIOCHEM, 10-12 octombrie 2018, edi?ia a XIV-a, Bucure?ti, România, Sec?iunea 2. Bioresources, Biotechnologies and Bioinfection, Volume of Summaries.

3.Toma A, Cr?ciunescu O, Tatia R, Oancea A, Comparative study on methods of extracting pectin from by-products of vegetables and fruits, prezentata ca poster P06 la Simpozionul International PRIOCHEM, 10-12 octombrie 2018, edi?ia a XIV-a, Bucure?ti, România, Sec?iunea 2. Bioresources, Biotechnologies and Bioinfection, Volume of Summaries.

 

Proiect 5, KERAMED, 2 cereri de brevet OSIM

1. Metod? rapid? pentru ob?inerea lanolinei cu grad înalt de puritate, din lâna de oaie, pentru formul?ri terapeutice, Dana Copolovici , Diana Constantinescu – Aruxandei, Lucian Copolovici, Alina Negoi, Simona Gavrila?, C?t?lina Cristea, Cristi Mois?, Florin Oancea, Loredana Laz?r, Andreea S?rsan, Florentina-Daniela Munteanu, CBI a2018 01028/05.12.2018

2. Metod? ecologic? pentru degradarea proteinelor din lân? , Dana Copolovici , Diana Constantinescu – Aruxandei, Lucian Copolovici, Alina Negoi, Simona Gavrila?, C?t?lina Cristea, Cristi Mois?, Florin Oancea, Loredana Laz?r, Andreea S?rsan, Florentina-Daniela Munteanu, CBI a2018 01029/05.12.2018 

Pentru completarea resursei umane la nivelul consor?iului au fost angaja?i 23 noi cercet?tori: INCDCP-ICECHIM – 11 (9 prev?zuti initial); ICMPP – 2; UDJ – 3; INSB – 4; UAV – 3.          

Obiectivele proiectului pentru aceast? etap? au fost atinse. La nivelul proiectului complex au fost întreprinse ac?iuni destinate atingerii obiectivelor propuse. Unul din obiectivele Proiectului Complex PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lung? durat?. Datorit? restructur?rii bugetului, cecurile  nu au mai fost accesibile pentru consolidarea parteneriatului. S-a accentuat pe participarea în comun la  competi?iile comune trans-na?ionale (ERA.NET, EEA Grants, Eurostar / Eureka), a cel pu?in câte 2 parteneri din consor?iu, pentru ridicarea la scar? a tehnologiilor dezvoltate pân? la nivel TRL4 prin proiectele componente ?i/sau valorificarea cuno?tin?elor nou dobândite. In cadrul acestei etape au fost  depuse în parteneriat 4 propuneri de proiecte interna?ionale, 3 granturi EEA ?i un proiect M.ERA.NET. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lung? durat?, pentru furnizarea de servicii ?tiin?ifice ?i tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare ?i pentru colaborare reciproc avantajoas? cu agen?ii economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului ?i de promovarea excelen?ei ?i a specializ?rii inteligente prin coagularea unor domenii de ni?? la intersec?ia preocup?rilor comune  de nano-bio-tehnologie, au fost continuate demersurile de dezvoltare a Infrastructura inter-regional? de cercetare trans-disciplinar? pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. Constituit? pe baza proiectului 10PCCDI PRO-SPER,  RoRIC – NeXT-BioNAN este un Consor?iu Na?ional, constituit prin Acord de parteneriat, prin care se urm?re?te corelarea activit??ilor unor infrastructuri de cercetare, dezvoltate prin eforturi concentrate la nivelul fiec?rei institu?ii partenere, pentru sus?inerea saltului de cunoa?tere în domeniul Bioeconomiei  / Bio-nano-tehnologiilor.

La nivelul Proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi genera?ii de biostimulan?i pentru plante prin valorificarea superioar? a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US” au fost elaborate 4 Modele experimentale ?i 4 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui bioprodus din noua genera?ie de biostimulan?i pentru plante. S-au depus 3 cereri de brevet OSIM ?i 1 cerere de brevet EPO. Cererea de brevet EPO EP18191359.1 valorific? capacitatea unor fungi produc?tori de expansine ?i celulaze de a elibera fitosiliciul din paiele ?i pleava din substratul epuizat  de Pleurotus pentru a forma nanoparticule de biosilice, sau în cazul ad?ug?rii ?i de s?ruri de seleniu, de a forma structuri nanocompozite biogene sinergice de silice ?i seleniu zerovalent.

La nivelul proiectului 2 ”Filme bioactive pe baz? de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protec?ia fructelor depozitate - Act-NOS” au fost          3 modele experimentale ?i 3 procedee experimentale dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat cre?terii duratei de p?strare a fructelor. Au fost publicate 2 articole ISI, 1 articol BDI ?i 1 articol ISI a fost acceptat spre publicare. S-au depus 2 cereri brevet OSIM ?i s-au sus?inut  11 comunic?ri ?tiin?ifice.

In cadrul Proiect 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utiliz?ri multiple, ob?inute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au elaborate 7 Modele experimentale ?i 5 Procedee experimentale, pentru dezvoltarea unei bionanotehnologii de ob?inere a unor produse tribiotice. Au fost depuse 2 brevete de inven?ie.

In cadrul Proiect 4 ”Produse cosmeceutice de nou? genera?ie, ob?inute prin valorificarea superioar? a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei  - PRENDE” s-au elaborat 6 Modele experimentale ?i 4 Procedee experimentale elaborate           pentru ob?inerea unor noi produse cosmeceutice pe baz? de peptide bioactive formate din sub-produse ale industriei piscicole. Au fost depuse 2 cereri de brevet de inven?ie, a fost acceptat? o lucrare ?tiin?ific? ISI ?i s-au sus?inut 3 comunic?ri ?tiin?ifice.

La nivelul  Proiect 5 ”Conversia lânii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplica?ii medicale – KERAMED” s-au elaborat 5 Modele experimentale ?i 5 Procedee experimentale elaborate pentru dezvoltarea de biomateriale pe baz? de cheratin? cu aplica?ii medicale. S-au depus 2 cereri de brevet OSIM.

Per total proiecte componente s-au publicat 2 Articole in reviste cotate ISI ?i 1 articol publicate in reviste indexate in baze de date interna?ionale. Au fost acceptate 2  articole ISI. S-au depus 11 cereri de Brevet Na?ionale, 1 cerere de brevet Interna?ional?. S-au realizat 14 particip?ri la conferin?e. Au fost angaja?i 23 de tineri, dintre care 21 sunt sus?inu?i numai din proiectele componente ale proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER.

Obiectivele proiectului pentru aceasta? etapa? au fost atinse, ata?t la nivelul proiectului complex, ca?t s?i la nivelul proiectelor componente. Unul din obiectivele Proiectului Complex PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lunga? durata?. S-a accentuat pe participarea i?n comun la competit?iile nat?ionale (de ex. Sectorial MCI, Cerceta?ri privind fortifierea produselor alimentare cu ingrediente funct?ionale obt?inute din subproduse vinicole, sau PN-III-P2-2.1-PTE-2019, Transfer la operatorul economic) s?i trans-nat?ionale (ERA.NET, EEA Grants, Eurostar / Eureka), a cel put?in ca?te 2 parteneri din consort?iu, pentru ridicarea la scara? a tehnologiilor dezvoltate pa?na? la nivel TRL4 prin proiectele componente s?i/sau valorificarea cunos?tint?elor nou doba?ndite. In cadrul acestei etape au fost depuse i?n parteneriat 1 propunere sectorial MCI (tot?i partenerii), 2 propuneri de proiecte internat?ionale, M.ERA.NET s?i BlueBIo s?i sunt i?n curs de depunere 2 granturi EEA s?i 2 proiecte Eurostar. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lunga? durata?, pentru furnizarea de servicii s?tiint?ifice s?i tehnologice i?n domeniul prioritar al bioeconomiei circulare s?i pentru colaborare reciproc avantajoasa? cu agent?ii economici, inclusiv pentru valorificarea i?n comun a rezultatelor proiectului s?i de promovarea excelent?ei s?i a specializa?rii inteligente i?n nano-bio-tehnologie, s-a continuat dezvoltarea Infrastructurii inter-regionala? de cercetare trans- disciplinara? pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. Constituita? pe baza proiectului 10PCCDI PRO- SPER, RoRIC – NeXT-BioNAN este un Consort?iu Nat?ional, dezvoltate prin eforturi concentrate la nivelul fieca?rei institut?ii partenere, pentru sust?inerea saltului de cunoas?tere i?n domeniul Bioeconomiei / Bio-nano-tehnologiilor. Datorita? includerii pe RoRIc NeXT BioNAN pe Roadmap-ul nat?ional, partenerii PRO-SPER au putut depune proiecte POC la sect?iunea F - 2017- 2018 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institut?ii publice de CD / universita?t?i (ca de ex. SMIS 127521 Infrastructura inter-regionala? de cercetare trans-disciplinara? pentru nanobiotehnologii emergente sau SMIS 1280199 Centru de cercetare i?n bio-eco-economie sustenabila?)

La nivelul Proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi generat?ii de biostimulant?i pentru plante prin valorificarea superioara? a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozicePleurotus - NeXT-US” au fost testate 4 Modele experimentale s?i 4 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui bioprodus din noua generat?ie de biostimulant?i pentru plante. S-au depus 3 cereri de brevet OSIM s?i o cerere PCT/WIPO. Brevetul depus OSIM/PCT se refera? la un biostimulant cu act?iune de amorsare echilibrata? a ra?spunsului de apa?rare din plante, pe baza? de chitosanfungals?inanoparticule de silice suspendate i?ntr-un nou solvent eutectic natural. Au fost trimise spre publicare 2 articole ISI s?i s-au sust?inut 12 comunica?ris?tiint?ifice.

La nivelul Proiectului 2 ”Filme bioactive pe baza? de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricusbisporuspentru protect?ia fructelor depozitate - Act-NOS” au fost testate 3 modele experimentale s?i 3 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat cres?terii duratei de pa?strare a fructelor, ca s?i pentru valorificarea proprieta?t?ilorglicodinamerilor pe baza? de chitosan. Au fost publicate 4 articole ISI, s-a depus 1 cerere brevet OSIM s?i s-au sust?inut 16 comunica?ris?tiint?ifice.

In cadrul Proiect 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utiliza?ri multiple, obt?inute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au testate 7 Modele experimentale s?i 5 Procedee experimentale, pentru dezvoltarea unei bionanotehnologii de obt?inere a unor produse tribiotice. Au fost depuse 2 brevete de invent?ie, a fost publicate 2 articole ISI, s-a trimis spre publicare 3 articole ISI s?i s-au sust?inut 12 comunica?ris?tiint?ifice.

In cadrul Proiect 4 ”Produse cosmeceutice de noua? generat?ie, obt?inute prin valorificarea superioara? a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei - PRENDE” s-au elaborat 6 Modele experimentale s?i 4 Procedee experimentale elaborate pentru obt?inerea unor noi produse cosmeceutice pe baza? de peptide bioactive formate din sub- produse ale industriei piscicole. Au fost depuse 2 cereri de brevet de invent?ie, a fost publicat 1 articol ISI, trimis spre publicare 1 alt articol ISI s?i s-au sust?inut 8 comunica?ris?tiint?ifice.

La nivelul Proiect 5 ”Conversia la?nii excedentare i?n biomateriale compozite cheratinoase cu aplicat?ii medicale – KERAMED” s-au elaborat 5 Modele experimentale s?i 5 Procedee experimentale elaborate pentru dezvoltarea de biomateriale pe baza? de cheratina? cu aplicat?ii medicale. A fost publicat 1 articol ISI (i?n colaborare cu proiectul 4 PRENDE), a fost depusa? o cerere de brevet OSIM (i?n colaborare cu proiectul 1), s-au trimis spre publicare 2 articole ISI s?i s-au sust?inut 12 comunica?ris?tiint?ifice.

Per total proiecte componente s-au publicat 7 Articole in reviste cotate ISI s?i s-au trimis la publicare 8 articole ISI. S-au depus 8 cereri de Brevet Nat?ionale, 1 cerere de brevet Internat?ionala?. S-au realizat 60 participa?ri la conferint?e. In pofida fluctuat?iilor de personal au fost ment?inut?i cei 23 de tineri angajat?i, dintre care 21 sunt sust?inut?i numai din proiectele componente ale proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER. Aces?ti tineri au sust?inut peste 30 participa?ri la conferint?es?i sunt co-autori la 6 cereri de brevet s?i la 4 articole publicate / trimise spre publicare.

 

 

Proiect 1, NeXT-US. 4 cereri de brevet de inven?ie OSIM si 1 cerere WIPO; 2 Articole ISI (trimise la publicat); 4 Prezent?ri orale si 3 postere la manifestari nationale

 

 1. 4 cereri de brevet de inven?ie OSIM si 1 cerere WIPO
  • Biostimulant cu ac?iune de amorsare echilibrat? a r?spunsului de ap?rare din plante, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Lumini?a Dimitriu, Otilia B?rbieru. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00868 / 05.12.2019
  • Plant biostimulants with broad-spectrum elicitation of the plant defense response, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Lumini?a Dimitriu, Otilia B?rbieru. WIPO/PCT 000028 /06.12.2019.
  • Procedeu de zaharificare ?i fermenta?ie secven?ial simultan? pentru producerea de 2,3 butandiol din material lignocelulozic, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Iuliana R?ut, Mariana C?lin, Lumini?a Dimitriu. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00860/ 05.12.2019.
  • Solven?i eutectici cu toxicitate redus? pentru plante, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Alina Negoi, Eliza-Gabriela Mih?il?. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00865/ 05.12.2019.
  • Film bioactiv pentru cre?terea duratei de p?strare a fructelor, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Lumini?a Dimitriu, Otilia B?rbieru. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00864/ 05.12.2019.
 2. Articole (trimise la publicat)
  • Closing the Loop – Polysaccharides and Oligosaccharides recovery during Biomass Biorefinery, D. Constantinescu-Aruxandei, Phillipe Michaud, Otilia B?rbieru, Florin Oancea, Applied Sciences.
  • Plant Biostimulants Effects on Tomatoes of Baker’s Yeast Vinasse and Chitosan Included in a Foliar Fertilizer, Stefan-Ovidiu Dima, Constantin Neam?u, Malina Desliu-Avram, Marius Ghiurea, Luiza Capra, Elena Radu, Rus?ndica Stoica, Victor-Alexandru Faraon, Valentin Zamfiropol-Cristea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Agronomy
 3. Prezent?ri orale
  • NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS – PREPARATION, CHARACTERISATION AND APPLICATIONS IN GREEN CHEMISTRY Alina Negoi1#, C?t?lina-Diana Cristea1#, Alina Nicolescu2, Sanda-Maria Doncea1, Mariana C?lin, Ioana-Cristina Marina?1, Eliza-Gabriela Mih?il?1, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • CASCADE PROCESSING AND VALORISATION OF ?URCANA WOOL Eliza-Gabriela Mih?il?1#, Alina Elena Negoi1#, C?t?lina-Diana Cristea1#, Luiza Capr?1, Sanda-Maria Doncea1, Elena Radu1, Carmen-Valentina Nicolae1, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • BIOACTIVE PEPTIDES FROM AGARICUS BISPORUS MUSHROOM NaomiTritean1#, Otilia-Gabriela B?rbieru1#, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti.
  • NEVER-DRIED BACTERIAL NANOCELLULOSE FOR BIOMEDICAL AND COSMETIC APPLICATIONS Carmen-Valentina Nicolae1#, C?t?lina-Diana Cristea1#, ?tefan-Ovidiu Dima1, Sanda-Maria Doncea1, Bogdan Tric?1, Cristian-Andi Nicolae1, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
 4. Postere
  • ENCAPSULATION OF A ENHANCED SCOBY CONSORTIUM Ioana-Alexandra Bala1#, Patricia Riurean 2#, Angela Moraru3,2, Florentina Matei 3, C?t?lina-Diana Cristea, Lumini?a Dimitriu, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1,3*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • Enhancing the antioxidant activity of polyphenols and honey Lumini?aDimitriu1,2#, Ioana-CristinaMarina?1#, Sanda-Maria Doncea1, Andra Nichi?ean2,3, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • MUSHROOMS AS POTENTIAL ALTERNATIVE SOURCE OF CHITIN AND CHITOSAN  C?t?lina-Diana Cristea 1#, Alina Negoi1#, Carmen Nicolae1#, Elvira Alexandrescu1, Bogdan Tric?1, Sanda-Maria Doncea1, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti

 Proiect 2, Act-NOS. 4 articole ISI, 7 comunicari si 4 postere la manifestari internationale, 1 comunicare si 3 postere la manifestari nationale

 1. Articole ISI
  • Designing chitosan based eco-friendly multifunctional soil conditioner systems with urea controlled release and water retention; M-M. Iftime, G.L. Ailiesei, E. Ungureanu, L. Marin; Carbohydrate Polymers, 223, 115040 (2019). DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115040. (Factor de impact 6,044) ISSN: 0144-8617; Scor relative influenta:  2.726
  • Theoretical modelling of long time drug release from nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels through multifractal logistic type laws; A. M. Craciun, M. L. Barhalescu, M. Agop, L. Ochiuz; Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2019, Article ID 4091464 (2019). DOI: 10.1155/2019/4091464. (Factor de impact 1,563.) 1748-670X 0.436
  • Nanoporous furfuryl-imine-chitosan fibers as a new pathway towards eco-materials for CO2 adsorption; L. Marin, B. Dragoi, N. Olaru, E. Perju, A. Coroaba, F. Doroftei, G. Scavia, S. Destri, S. Zappia, W. Porzio; European Polymer Journal, 120, 109214 (2019). DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2019.109214. (Factor de impact 3.741) 0014-3057 2.308
  • Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels based drug delivery systems for long term sustained release in local therapy; A. M. Craciun, L. Mititelu Tartau, M. Pinteala, L. Marin; Journal of Colloid and Interface Science 536, 196–207 (2019). DOI: 10.1016/j.jcis.2018.10.048. Factor de impact 6,361; 0021-9797 1.431.
 2. Manifestari international - Comunicari orale
  • Chitosan imination with monoaldehydes – a synthetic approach towards multifunctional hydrogels; L. Marin; European Polymer Congress, Hersonissos Heraklion Crete, Grecia, 9-14 Iunie, 2019.
  • Chitosan hydrogelation with monoaldehydes: a new strategy to multifunctional biomaterials; L. Marin, D. Ailincai, M.M. Iftime, A.M. Craciun, A. Bejan; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai, 2019.
  • Iminoboronate chitosan hydrogels – promising materials for the treatment of candidiasis; D. Ailincai, L. Marin; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai, 2019.
  • Citryl-imine-PEG-ylated chitosan hydrogels – promising materials for bioapplications; D. Ailincai, L. Marin; European Polymer Congress, Hersonissos Heraklion Crete, Grecia, 9-14 Iunie, 2019.
  • Fabrication of 2-formylphenylboronic acid-chitosan nanofibers and their application in wound healing; A. Anisiei, M. Mares, A.-C. Bostanaru, L. Marin; 13th Students' Congress of SCTM, Skopje, Macedonia de Nord, 19-21 septembrie 2019.
  • PEGylated phenothiazine derivatives as water soluble precursors for biomaterials; S. Cibotaru, D. Belei, L. Marin; 13th Students' Congress of SCTM, Skopje, Macedonia de Nord, 19-21 septembrie 2019.
  • Chitosan based copolymers with enhanced solubility properties; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; 13th Students’ Congress of SCTM, Skopje, Macedonia, 19-21 Septembrie. 2019.
 3. Postere
  • Synthesis and characterization of a novel chitosan derivative using trimethylene carbonate; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai. 2019.
  • Water soluble Phenothiazine derivatives; S. Cibotaru, D. Belei, L. Marin, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, 8-11 May 2019.
  • Interlaboratory quantitation assessment for NMR metabolomics; G. Ailiesei, C. Dorneanu, A.-M. Macsim, C. Stavarache, L. Tirnacop, A. Nicolescu, C. Deleanu; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries „Chemistry a Nature Challenger”, Targoviste, Romania, 8-11 mai. 2019
  • Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels as matrix for drug delivery systems in local therapy; A. M. Craciun, M. Pinteala, L. Marin; European Polymer Congress, EPF 2019, Heraklion, Grecia, 9-14 Iunie. 2019.
 4. Manifestari nationale – Conferinte
  • Hidrogelarea chitosanului cu monoaldehide – o strategie promitatoare pentru obtinerea de eco-materiale sustenabile; L. Marin; Zilele Academice Iesene, Progrese in stiinta compusilor organici si macromoleculari, Iasi, Romania, 2-4 Octombrie, 2019.
 5. Comunicari orale
  • Hidrogeluri pe baza de chitosan si salicilaldehida-sisteme de eliberare controlata a ureei; M-M. Iftime, L. Marin, G.L. Ailiesei, A 27-a Sesiune de comunicari stiintifice „Progrese in stiinta compusilor organici si macromoleculari”, organizata in cadrul Zilelor Academice Iesene, Iasi, Romania, 2-4 octombrie.2019.
 6. Postere
  • Iminoboronate-chitosan nanofibers for wound healing application; A. Anisiei, M. Mares, A.-C. Bost?naru, L. Marin; Sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice a studen?ilor, masteranzilor si doctoranzilor, Ia?i, Romania, 20-21 iunie 2019.
  • Novel chitosan derivatives with improved solubility properties; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; Sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice a studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor  "Chimia - frontier? deschis? spre cunoa?tere", edi?ia a X-a, Iasi, Romania, 20-21 iunie.  2019.
  • Water soluble phenothiazine derivatives; S. Cibotaru, D. Belei, E. Bîcu, L. Marin; Sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice a studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor. "Chimia - frontier? deschis? spre cunoa?tere", Ia?i, Romania, 20-21 iunie 2019.

 

Proiect 3, 3-4 Life. 2 cereri de brevet OSIM, 2 articole publicate in reviste indexate ISI, 3 articole in evaluare in reviste indexate ISI, 12 Participari conferinte

 1. 2 cereri de brevet OSIM 
  • “Ingrediente naturale cu func?ionalitate multipl? pe baz? de extracte antocianice din coji de vinete ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora” Condurache Nina Nicoleta, Bahrim Gabriela – Elena R?peanu, Gabriela St?nciuc Nicoleta.  Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00481/2019.
  • Ingrediente multifunc?ionale pe baz? de extracte flavonoidice din coji de ceap? galben? ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. Milea, S.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Cr?ciunescu, O., Tatia, R., Oancea, A., St?nciuc, N. Cerere de brevet de inven?ie OSIM A/00471/2019.
 2.  2 articole publicate in reviste indexate ISI
  • Condurache, N.N., Aprodu, I., Cr?ciunescu, O., Tatia, R., Horincar, G., Barbu, V., Enachi, E., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Oancea, A., St?nciuc, N. 2019. Probing the Functionality of Bioactives from Eggplant Peel Extracts through Extraction and Microencapsulation in Different Polymers and Whey Protein Hydrolysates, Food and Bioprocess Technology, 12, 1316-1329, https://doi.org/10.1007/s11947-019-02302-1; Impact factor: 3.449 (2018) 1935-5130;   2.023
  • Milea, A.S., Aprodu, I., Vasile, A.M., Barbu, V., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., St?nciuc, N. 2019. Widen the functionality of flavonoids from yellow onion skins through extraction and microencapsulation in whey proteins hydrolysates and different polymers. Journal of Food Engineering, 251, 29-35, https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.02.003 ; Impact factor: 3.625 (2018); 2194-5764 0.334
 3.  3 Articole in evaluare in reviste indexate ISI
  • Milea, A.S., Aprodu, I., Mihalcea, L., Bolea, C.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., St?nciuc, N. Structural insights into the binding mechanisms of flavonoids supercritical fluids extracted from yellow onion skins and bovine -lactoglobulin peptides using fluorescence spectroscopy, ligand docking and molecular dynamics simulations, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, under review, SAA-D-19-02001.
  • Condurache, N.N., Aprodu, I., Grigore-Gurgu, L., Petre, B.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., St?nciuc, N. Evidences on anthocyanins binding to peptides derived from bovine lactoferrin: a fluorescence spectroscopy and molecular modeling approach, Food Chemistry, under review, FOODCHEM-D-19-06480
  • Constantin, O.E., Milea, A.S., Bolea, C., Mihalcea L., Enachi E., Copolovici, D. M., Copolovici, Munteanu, L.F., Bahrim, G.E., Rapeanu, G. Onion (Allium cepa L.) peel extracts characterization by conventional and modern methods, European Food Research and Technology, under review, EFRT-19-1385.
 4.  12 Participari conferinte
  • St?nciuc, N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G. 2019. 3-4-Life - A transition from Probiotics to Postbiotics as Novel Approach for Functional Ingredients and Foods. EuroAliment Symposium, Gala?i, 5-6 September.
  • St?nciuc, N. 2019. Tailoring the Functional Benefits of Bioactives from Food by-products: From “Gutter-to-Gold”. 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health”, Bucure?ti, 28th – 31st May.
  • St?nciuc, N. 2019. Bioeconomie circular?: Modalit??i de valorificare a subproduselor agroalimentare în ingrediente multifunc?ionale, Ingredients Shows 2019, Sinaia, România.
  • Bolea, C., Enachi, E., Grigore-Gurgu, L., St?nciuc, N., Bahrim, G. 2019. Extraction and characterization of keratin from sheep wool.  EuroAliment Symposium, Gala?i, 5-6 September.
  • Milea, S.A., Mihalcea L., Bahrim G.E., Vasile A.M., Râpeanu G., St?nciuc N. 2019. Ingrediente func?ionale formulate pe baz? de extracte flavonoidice din coji de ceap? galben? ?i peptide bioactive din zer pentru utiliz?ri în industria alimentar?. Inventica, Iasi, 26-28 June 2019,
  • Milea, S.A, Bahrim G.E., Râpeanu G., St?nciuc N., 2019. Onion (Allium cepa L.) skin extracts characterization by conventional and modern methods, Seventh Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dun?rea de Jos University, Gala?i, 13-14 June 2019, honorable mention.
  • Milea, ?.A., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., St?nciuc, N. 2019. Ingrediente multifunc?ionale pe baz? de extracte flavonoidice din coji de ceap? galben? ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. UGAL Invent, Gala?i, 16-18 octombrie – medalie de argint.
  • Milea, ?.A., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., St?nciuc, N. 2019. Ingrediente multifunc?ionale pe baz? de extracte flavonoidice din coji de ceap? galben? ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. INFOINVENT - EXPOZI?IA INTERNA?IONAL? SPECIALIZAT? - EDI?IA A XVI-A, 20 - 23 NOIEMBRIE 2019 - medalie de aur.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., St?nciuc, N., Râpeanu, G. 2019 – Bioactive compounds and antioxidant activity of extracts from eggplant peel using different extraction methods. Scientific Conference of Doctoral Schools the seventh edition, Gala?i, 13th-14th june - Second prize award and Prof. Constantin Moraru award.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., St?nciuc, N. 2019 – Microencapsulated ingredients based on anthocyanins extract from eggplant peels and whey bioactive peptides with high functionality for use in food industry. The 23rd International Exhibition Of Inventics “Inventica”, Ia?i, 26-28 june.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., St?nciuc, N. 2019 - Ingrediente naturale cu func?ionalitate multipl? pe baz? de extracte antocianice din coji de vinete ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. UGAL Invent, Gala?i, 16-18 octombrie - Silver medal.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., St?nciuc, N. 2019 - Ingrediente naturale cu func?ionalitate multipl? pe baz? de extracte antocianice din coji de vinete ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. “INFOINVENT„ EXPOZI?IA INTERNA?IONAL? SPECIALIZAT? EDI?IA A XVI-A, Chi?in?u, Rep. Moldova, 20 - 23 noiembrie – Gold medal.

 

Proiect 4, PRENDE. 2 cereri brevet OSIM, 2 articole ISI (1 publicat si 1 in evaluare), 3 lucrari BDI, 5 Comunicari la conferinte internationale

 

 1. 2 cereri de brevet OSIM 
  • Compozitie cosmeceutica cu efect fotoprotector si de regenerare. Oana Cr?ciunescu, Ilie Daniela, Gaspar Pintiliescu Alexandra, Ios?geanu Andreea, Oancea Anca. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a/00593/25.09.2019
  • Hidrogel cosmeceutic cu probiotice incapsulate, peptide bioactive si prebiotice pentru reglarea microbiomului pielii si procedeu de obtinere. Oana Cr?ciunescu, Ilie Daniela, Stanciuc Ana Maria, Seciu Ana Maria, Oprita Elena Iulia, Oancea Anca. Cerere de brevet de inven?ie OSIM a 00642/11.11.2019.
 2.  Articole ISI
  • Tatia R, Zalaru C, Tarcomnicu I, Moldovan L, Craciunescu O, Calinescu I, 2019, Isolation and characterizaton of hederagenin from Hedera helix L. extract with antitumor activity, Revista de Chimie, 70(4), 1157-1161 (IF 1,605) . 0034-7752 0.18
  • Iosageanu A, Oancea A, Ilie D, Anton ED, Craciunescu O, 2019, The effect of fish bioactive peptides on the wound healing process: an in vitro study on keratinocytes, Romanian Biotechnological Letters, (in evaluare) (IF 0,404); 1224-5984 0.146
 3.  Lucrari BDI
  • Toma A, Craciunescu O, Tatia R, 2019, Comparative study on extraction methods of pectin from by-products of juiced carrots, Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XXIII, 71-77, prezentata la AgroLife 2019, USAMV Bucuresti, 4-6 iunie 2019. ISSN: 2285-1364;
  • Iosageanu A, Ilie D, Oancea A, Gaspar-Pintiliescu A, Oancea F, Craciunescu O, 2019, Evaluation of fish hydrolyzate interaction with skin cells, Proceedings, 29, p. 24, doi: 10.3390/proceedings2019029024 (BDI), ISSN: 2504-3900, prezentata la Priochem XV – 2019, Bucharest, 30 oct-1 nov 2019, Section 4. Students session
  • Savin S, Antohi LS, Oancea A, Toma A, Stanciuc AM, Oancea F, Craciunescu O, In vitro effect of fungal chitosan on tumoral cells and microbial cultures, Proceedings, 29, 72, doi: 10.3390/proceedings2019029072 (BDI), ISSN: 2504-3900, prezentata la Priochem XV – 2019, Bucharest, 30 oct-1 nov 2019, Section 4. Students session
 4.  Comunicari la conferinte international
  • Craciunescu O, Oancea A, Gaspar-Pintiliescu A, Ilie D, Anton ED, Iosageanu A, Oancea F, 2019, Isolation of antioxidant peptides from fish by-products, Book of Abstracts, p. 71, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health” BAHH, 28-31 mai 2019, Bucuresti, Romania, ISBN: 978-973-0-29391-3 (poster presentation PP9)
  • Ilie D, Anton ED, Tatia R, Copolovici DM, Munteanu F, Copolovici L, Craciunescu O, 2019, Antioxidant and radioprotective activity of polyphenolic extracts of vegetable peels, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Constanta-Mamaia, Romania, 4-7 sept 2019 (poster presentation)
  • Gavrila? S, S?rsan AR, Dochia M, Copolovici L, Copolovici DM, Laz?r LN, Munteanu FD, 2019, Natural dyes extracted from food by-products with applications for natural fiber dyeing, 8thInternational Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, Romania, 23-25Mai 2019
  • Lupitu A, Mois? C, Rivi? A, Copolovici D, Copolovici L, 2019, Plant extracts for human health, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, Romania, 23-25Mai 2019.
  • Mois? C, Lupitu A, Copolovici L, Copolovici D, Laz?r L, 2019, Essential oils and phenolic compounds, Bio-Sources and Their Applications, 2nd ICGEB Workshop Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, Bucuresti, Romania, 28-31 Mai 2019

 

Proiect 5, KERAMED, 12 Participari Conferinte, 1 Articol in revista cotata WOS si 2 in evaluare, 1 articol BDI

 

 1. 12 articipari Conferinte
  • Florentina-Daniela Munteanu, Simona Gavrila?, Lucian Copolovici, Andrea-Raluca S?rsan, Dana-Maria Copolovici, New And Traditional Methods Used for Keratin Extraction from Wool Fibers, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Lucian Copolovici, Florentina Munteanu, Cristian Moisa, Dana Copolovici, Volatile Organic Compounds Emission - An Innovative Tool for Plants Stress and Food Characterization, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Simona Gavrila?, Andrea-Raluca S?rsan, Mihaela Dochia, Lucian Copolovici, Dana-Maria Copolovici, Loredana-Nicoleta Laz?r, Florentina-Daniela Munteanu, Natural Dyes Extracted From Food By-Products With Applications for Natural Fiber Dyeing, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Andreea Lupitu, Cristian Mois?, Adrian Rivi?, Dana Copolovici, Lucian Copolovici, Plant Extracts For Human Health, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Cristian Mois?, Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Loredana Laz?r, Essential Oils and Phenolic Compounds, Bio-Sources and Their Applications, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Lucian Copolovici, Cristian Mois?, Andreea Lupitu, Dana Copolovici, The Implication of Plant Extracts in Human Health, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Florentina-Daniela Munteanu, Lucian Copolovici, Simona Gavrila?, Andrea-Raluca S?rsan, Loredana-Nicoleta Laz?r, Cristian Moisa, Dorina Chambre, Dana-Maria Copolovici, New approaches for keratin extraction from sheep’s wool, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Cristian Moisa, Lucian Copolovici, Andreea Lupitu, Dana Copolovici, Post-distillation waste materials – green sources of biological active compounds; the XIIth edition Environment & Progress, 15 November 2019, Cluj Napoca, Romania.
  • Cristian Moisa, Florentina Munteanu, Dana Copolovici, Florin Oancea, Lucian Copolovici, The protective role of mushroom extracts against plants cold stress, the Vth Edition of New Trends in Environmental and Materials Engineering, 23th – 25th October 2019, Galati, Romania.
  • Cristian Moisa, Andreea I. Lupitu, Dana Maria Copolovici, Lucian Copolovici, Aromatic plants - bio-sources of essential oils and phenolic compounds, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (poster presentation).
  • Florentina-Daniela Munteanu, Simona Gavrilas, Raluca Sarsan, Loredana Lazar, Cristian Moisa, Dorina Chambre, Dana Maria Copolovici, Lucian Copolovici, Extraction method for keratin from sheep's wool, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (poster presentation).
  • Lucian Copolovici, Andreea Lupitu, Cristian Mois?, Dana Copolovici, Volatile organic compounds: from plants signalling to food fragrance, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (oral presentation).
 2.  Articole in revista cotata WOS:
  • Cristian Moisa, Andreea Lupitu, Georgeta Pop, Dorina Chambre, Lucian Copolovici, Gabriela Cioca, Simona Bungau, Dana Maria Copolovici, Variation of the Chemical Composition of Thymus vulgaris Essential Oils by Phenological Stages, Revista de chimie, 2019, 70, 633-637 (I.F. = 1.605).  REVISTA DE CHIMIE 0034-7752 0.183
  • In evaluare
   • Simona Gavrila?, Andreea Sarsan, Mihaela Dochia, Cristi Mois?,  Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina-Daniela Munteanu, Natural pigments from vegetable waste for dyeing of wool fibre, submitted to Dyes and pigments (FI = 4,018). 0143-7208 3.948
   • Simona Gavrila?, Andreea Sarsan, Cristi Mois?,  Dorina Chambre, Bianca Chereji, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina-Daniela Munteanu, Valorisation of keratin-rich waste in the light of circular economy, Sustainability, (FI = 2,592) Sustainability Science 1862-4065 1.885
 3.  BDI
  • Andreea Bujdei, Simona Gavrilas, Mihaela Dochia, Florentina-Daniela Munteanu, Vegetable Food Waste for Cotton Dyeing-New Directions for Environmental Sustainability, International Symposium “The Environment and the Industry”, Simi 2019, Proceedings Book, DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019.fp15

 

 

 

 

Rezumat 2020

 

Obiectivele proiectului pentru aceasta etapa au fost atinse, atat la nivelul proiectului complex, cat si la nivelul proiectelor componente. Unul din obiectivele Proiectului Complex 10PCCDI PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata. S-a accentuat pe participarea în comun la  competitiile nationale si trans-nationale, a cel putin cate 2 parteneri din consortiu, pentru ridicarea la scara a tehnologiilor dezvoltate pana la nivel TRL4 prin proiectele componente si/sau valorificarea cunostintelor nou dobandite.  În aceasta etapa au fost contractate urmatoarele doua proiecte  care valorifica rezultatele si/sau competentele dezvoltate în cadrul proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER: proiectul RO-NO-2019-0540, Integrated use of the next generation  plant biostimulants for an enhanced sustainability of field vegetable high residue farming systems (ICECHIM+ICMPP), care valorifica rezultate ale proiectelor componente PC1 NeXT-US si PC2, Act-NOS si Proiectul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0181 Biorafinarea fluxurilor laterale rezultate din comercializarea ciprinidelor (INCDSB + ICECHIM), prin care se ridica la scara rezultate ale proiectului component PC4 PRENDE.

Consolidarea institutiilor CDI componente a fost determinata si de  sinergiile rezultate din complementaritatea membrilor consortiului. Acest consortiu reuneste institutii care s-au dezvoltat semnificativ în domeniul nano-tehnologiilor (ICMPP, UAV) si sunt interesate de bio-aplicatii, cu institutii (UDJ, INSB), la care partea de biotehnologii a resimtit necesitatea unei abordari nanotehnologice, pentru o mai rapida evolutie. Coordonarea se realizeaza de catre INCDCP-ICECHIM, o institutie  în care cele doua directii, de nano si bio-tehnologii, s-au dezvoltat concomitent. Aceasta complementaritate partenerilor a facilitat dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata, pentru furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare si pentru colaborare reciproc avantajoasa cu agentii economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata, pentru furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare si pentru colaborare reciproc avantajoasa cu agentii economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului si de promovarea excelentei si a specializarii inteligente în nano-bio-tehnologie, s-a continuat dezvoltarea Infrastructurii inter-regionala de cercetare trans-disciplinara pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN.

Programul comun de CDI a fost elaborat si asumat  de toti partenerii din luna martie 2020, cu 6 luni înainte de data initiala de încheiere a proiectului complex. Cele doua directii principale de cercetare ale Programului comun CDI PRO-SPER sunt: (i) intensificarea durabila a producerii de  bioresurse si (ii) utilizarea ”inteligenta” a bioresurselor sunt orientate spre contracararea principalelor puncte slabe ale bioeconomiei din Romania, productivitatea mica si profitabilitatea scazuta.

La nivelul proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi generatii de biostimulanti pentru plante prin valorificarea superioara a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US” obiectivele pentru aceasta etapa au fost atinse, realizandu-se optimizarea modelelor experimentale. Au fost atinsi si depasit indicatorii de rezultate – au fost optimizate 6 modele experimentale optimizare si 4 procedee experimentale optimizate. A fost publicat 1 articol  si au fost trimise spre publicare 4 articole. S-au definitivat 2 tehnologii, 1 tehnologie de  extractie secventiala a substratului epuizat si 1 tehnologie de conditionare dispersiva a produsului biostimulant pentru plante.

La nivelul proiectului 2 ”Filme bioactive pe baza de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protectia fructelor depozitate - Act-NOS” au  fost optimizate 3 modele experimentale si 3 procedee experimentale. S-au definitivat 2 tehnologii care integreaza aceste modele si procedee, 1 tehnologie de extractie cu NaDES a chitinei din macromicete  si o tehnologie de formare a glicodinamerilor pe baza de chitosan pentru filme bioactive. Au fost publicate  6 articole (fata de 2 planificate, ca trimise spre publicare)

In cadrul proiectului 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utilizari multiple, obtinute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au  fost optimizate 7 modele si 5 procedee experimentale aferente, care au fost integrate în 4 tehnologii. au fost publicate  4 articole si trimise spre publicare alte 4 articole.

Activitatile realizate în cadrul proiectului 4 au dus la atingerea obiectivelor planificate. Indicatorii de rezultat au fost atinsi si depasiti. Au  fost optimizate 6 modele experimentale si 4 procedee experimentale, care au fost integrate în 2 tehnologii: 1 tehnologie optimizata si validata în laborator, în curs de transfer în economie prin proiect de transfer tehnologic tip PTE, 1 tehnologie realizata, în curs de validare în laborator. Erau planificate 2 articole – trimise spre publicare. Au fost publicate 2 articole, acceptat 1 articol  si trimise spre publicare 2 articole.

La nivelul  Proiect 5 ”Conversia lanii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplicatii medicale – KERAMED” au  fost optimizate în aceasta etapa 5 modele experimentale si 5 procedee experimentale. Erau planificate 2 articole – trimise spre publicare. Au fost acceptate 2 articole si trimise spre publicare 5 articole,.

Per total proiecte componente s-au publicat / acceptat la publicare 15 Articole in reviste cotate ISI si  s-au trimis la publicare  17 articole ISI. S-au realizat 25 participari la conferinte. In pofida fluctuatiilor de personal au fost mentinuti cei 21 de tineri angajati si sustinuti numai din proiectele componente ale proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER. Acesti tineri au sustinut peste 12 participari la conferinte si sunt co-autori la articolele publicate / trimise spre publicare.

 

Articole

1. Nanocellulose Hybrids with Metal Oxides Nanoparticles for Biomedical Applications, 2020,  Madalina Oprea,  Denis Mihaela Panaitescu, Molecules, Molecules 2020, 25, 4045; doi:10.3390/molecules25184045

2. Bionanotechnologies potential to optimize Romanian circular bioeconomy, 2020, Sustainability/ Diana Constantinescu-Aruxandei,  Florin Oancea/în evaluare

3. Structural analysis of cabbage leaves treated with an plant biostimulant, Agronomy, 2020,  Stefan-Ovidiu Dima, Marius Ghiurea, Claudia-Mihaela Ninciuleanu, Constantin Neamtu, Victor-Alexandru Faraon, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea/în evaluare

4. Biostimulant seed coating based on silica nanoparticles, Agronomy, 2020,  Naomi Tritean, Bogdan Tric?, ?tefan-Ovidiu Dima, Victor Faraon, Elvira Alexandrescu, Paolina Lukova, Cédric Delattre, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea /în evaluare

5. Polysaccharides seed coating – multifunctional tools for a sustainable agriculture, Polymers, 2020, Otilia Gabriela B?rbieru, Bogdan Tric?, Naomi Tritean, Paolina Lukova, Cédric Delattre, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea / în evaluare

6. Electrospinning of chitosan based nanofibers: from design to applications, Reviews in Chemical Engineering, 2020, Alexandru Anisiei, Florin Oancea, Luminita Marin / în evalaure

7. Manuela-Maria Iftime, Liliana Mititelu Tartau, Luminita Marin, New formulations based on salicyl-imine-chitosan hydrogels for prolonged drug release, International Journal of Biological Macromolecules 160, 2020, 398-408, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.207

8. Daniela Ailincai, Liliana Mititelu-Tartau, Luminita Marin, Citryl-imine-PEG-ylated chitosan hydrogels – Promising materials for drug delivery applications, International Journal of Biological Macromolecules, 162, 2020, 1323-1337, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.06.218

9. Manuela Maria Iftime, Stefan Andrei Irimiciuc, Maricel Agop, Marian Angheloiu, Lacramioara Ochiuz, Decebal Vasincu, A Theoretical Multifractal Model for Assessing Urea Release from Chitosan Based Formulations, Polymers, 12, 2020, 1264; doi:10.3390/polym12061264.

10. Manuela Maria Iftime, Marian Angheloiu, Ultrasonication - A Potential Method Toward Chitosan Hydrogels, Materiale Plastice, 57, 2020, 67-77; https://doi.org/10.37358/MP.20.2.5352

11. Bianca-Iustina Andreica, Xinjian Cheng, Luminita Marin; Quaternary ammonium salts of chitosan. A critical overview on the synthesis and properties generated by quaternization, European Polymer Journal, 139, 2020, 110016; https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.110016

12. Daniela Ailincai, Alexandra Maria Doroban?u , Bogdan Dima, ?tefan Andrei Irimiciuc, Cristian Lupa?cu, Maricel Agop, Orzan Olguta, Poly(vinyl alcohol boric acid)-Diclofenac Sodium Salt Drug Delivery Systems: Experimental and Theoretical Studies, Hindawi Journal of Immunology Research Volume, 2020, 3124304, 2020; https://doi.org/10.1155/2020/3124304

13. Condurache, Nina Nicoleta, Aprodu, Iuliana, Grigore-Gurgu, Leontina, Petre, Br?ndu?a Alina, Enache, Elena, Râpeanu, Gabriela, Bahrim, Gabriela Elena, St?nciuc, Nicoleta. (2020). Fluorescence spectroscopy and molecular modeling of anthocyanins binding to bovine lactoferrin peptides. Food Chemistry, 318, 126508, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126508, Factor de impact 6,306.

14. St?nciuc, Nicoleta, Râpeanu, Gabriela, Bahrim, Gabriela Elena, Aprodu, Iuliana. (2020). The Interaction of Bovine β-Lactoglobulin with Caffeic Acid: From Binding Mechanisms to Functional Complexes. Biomolecules, 10, 1096, doi:10.3390/biom10081096, Factor de impact 4,082.

15. Cotârlet, Mihaela, St?nciuc, Nicoleta, Bahrim, Gabriela Elena. (2020). Yarrowia lipolytica and Lactobacillus paracasei Solid State Fermentation as a Valuable Biotechnological Tool for the Pork Lard and Okara’s Biotransformation. Microorganisms, 8, 1098, doi:10.3390/microorganisms8081098, Factor de impact 4,152.

16. Milea, ?tefania Adelina, Mihaela Aida Vasile, Oana Cr?ciunescu, Ana-Maria Prelipcean, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu, Anca Oancea, Nicoleta St?nciuc (2020). Co-microencapsulation of flavonoids from yellow onion skins and lactic acid bacteria lead to a multifunctional ingredient for nutraceutical and pharmaceutics applications. Pharmaceutics, 12, 1053; doi:10.3390/pharmaceutics12111053. Factor de impact 4,421.

17. Milea, ?tefania Adelina, Aprodu, Iuliana, Enachi, Elena, Barbu, Vasilica, Râpeanu, Gabriela, Bahrim, Gabriela Elena, St?nciuc, Nicoleta.     β-lactoglobulin peptides enhanced the health-benefits of flavonoids from yellow onion skins extract through microencapsulation. Cyta-Journal of Food. Acceptat pentru publicare, Factor de impact 1,653.

18. Milea, ?tefania Adelina, Aprodu, Iuliana, Mihalcea, Liliana, Enachi, Elena, Bolea, Carmen Alina*, Râpeanu, Gabriela, Bahrim Gabriela Elena, St?nciuc, Nicoleta. Bovine β-lactoglobulin peptides as novel carries for flavonoids extracted with supercritical fluids from yellow onion skins. Journal of Food Science. Acceptat pentru publicare. Factor de impact 2,478.

19. Condurache, Nina Nicoleta, Enachi, Elena, Nistor, Oana, Bahrim, Gabriela Elena, St?nciuc, Nicoleta, Râpeanu Gabriela (2020). Effects of parameters variation on anthocyanins recovery from eggplant peels by using conventional and modern extraction methods, Foods, Submis, Factor de impact 4,091.

20. Oana Emilia Constantin, Milea, ?tefania Adelina, Bolea Carmen Alina, Mihalcea, Liliana, Enachi, Elena, Copolovici, Dana Maria, Copolovici, Lucian, Munteanu Florentina, Bahrim, Gabriela Elena, Râpeanu, Gabriela. Profiles of onion (Allium cepa L.) peel extracts studied for antioxidant compounds determination. Scientific Reports, Submis, Factor de impact 4,12.

21. Savin S, Craciunescu O, Oancea A, Ilie D, Ciucan T, Antohi LS, Toma A, Nicolescu A, Deleanu C, Oancea F, 2020, Antioxidant, cytotoxic and antimicrobial activity of chitosan preparations extracted from Ganoderma lucidum mushroom, Chemistry & Biodiversity, 17, e2000175. doi: 10.1002/cbdv.202000175

22. Grigore-Gurgu L, Craciunescu O, Aprodu I, Bolea CA, Iosageanu A, Petre BA, Bahrim GE, Oancea A, Stanciuc N, 2020, Tailoring the health-promoting potential of protein hydrolysate derived from fish wastes and flavonoids from yellow onion skins: from binding mechanisms to microencapsulated functional ingredients, Biomolecules, 10, 1416, doi: 10.3390/biom10101416

23. Iosageanu A, Oancea A, Ilie D, Anton ED, Craciunescu O, 2020, The effect of fish bone bioactive peptides on the wound healing process: an in vitro study on keratinocytes, Romanian Biotechnological Letters (acceptat pentru publicare)

24. Ilie D, Iosageanu A, Craciunescu O, Oancea A, Anton ED, Sanda C, Oancea F, 2020, Antioxidant activity and effect on fibroblast proliferation and migration of collagen hydrolysates from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin, Food Bioscience, (in evaluare)

25. Angela Moraru, Stefan-Ovidiu Dima, Elena-Iulia Oprita, Anca Oancea, Sanda-Maria Doncea, Raluca Somoghi, Ana-Maria Stanciuc, Lucia Moldovan, Cristian-Andi Nicolae, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Bioactive thermo-responsive hydrogels based on never-dried bacterial nanocellulose, Pharmaceutics, IF-4,421 / în evaluare.

26. Chemical composition, antioxidant capacity and thermal behavior of Satureja hortensis essential oil, 2020, Scientific Reports, Dorina Rodica Chambre, Cristian Moisa, Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Georgeta Pop, Dana-Maria Copolovici. Acceptat

27. The influence of different vacuum impregnation solutions on the colour of fresh-cut apple slices, 2020, Scientific Study & Research Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, Simona Gavrila?, Claudiu-?tefan Ursachi, Mihaela Dochia, Simona Per?a-Cri?an, Florentina-Daniela Munteanu, Acceptat

28. Green synthesis, characterization, and antibacterial properties of silver nanoparticles obtained by using diverse varieties of Cannabis sativa leaf extracts, 2020, Antioxidants, Adriana Cecilia Csakvari, Dana G. Radu, Leonard M. Olariu, Andreea I. Lupitu, Cristian Moisa, Anca Ofelia Panda, Georgeta Pop, Dorina Chambre, Lucian Copolovici, Dana Maria Copolovici. In evaluare

29. The seasonality impact of the BTEX pollution on the atmosphere of Arad City, Romania, 2020, Air Quality, Atmosphere and Health, Lucian Copolovici, Gabriela Cioca, Corina Popitanu, Dennis Iosif, Florentina Munteanu, and Dana Maria Copolovici, In evaluare

30. Camelina sativa methanolic and ethanolic extracts potential in alleviating oxidative stress, memory deficits and affective impairments in stress exposure-based irritable bowel syndrome mice models, 2020, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Roxana O. Cojocariu, Ioana-Miruna Balmus, Radu Lefter, Luminita Hritcu, Daniela C. Ababei, Alin Ciobica, Simona Copaci, Silvia E.L. Mot, Lucian Copolovici, Dana M. Copolovici, Stefana Jurcoane, In evaluare

31. Simona Gavrila?, Andreea Sarsan, Mihaela Dochia, Cristi Mois?, Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina- Daniela Munteanu, Natural pigments from vegetable waste for dyeing of wool fibre, Dyes and Pigments In evaluare

32. Simona Gavrila?, Andreea S?rsan*, Cristi Mois?*, Dorina Chambre, Bianca Chereji*, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina-Daniela Munteanu, Valorisation of keratin-rich waste in the light of circular economy, Sustainability, In evaluare

 

 

Comunic?ri

1. Synthesis and characterization of nano-biosilica, Naomi Tritean, Bogdan Tric?, ?tefan-Ovidiu Dima, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry – NeXT-CHEM, Bucuresti, 5-6 iunie 2020

2. Utilization of laccases in the presence of deep eutectic solvents for degradation of lignocellulosic biomass, Preda Daniel, Alina Elena Negoi, Ioana-Cristina Marina?, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Adina R?ducan, Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry – NeXT-CHEM, Bucuresti, 5-6 iunie 2020

3. Ecofriendly extraction of polysaccharides from brewer’s spent grain with deep eutectic solvents, Alina Negoi, Carmen Valentina Nicolae, Ioana-Cristina Marina?, Marius Ghiurea, Alina Nicolescu, Sanda-Maria Doncea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry – NeXT-CHEM, Bucuresti, 5-6 iunie 2020

4. Optimization of Laccase Extraction from Spent Pleurotus Substrate, Daniel Preda, M?lina De?liu-Avram, Bogdan Tric?, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Priorities of chemistry for a sustainable development” PRIOCHEM - XVITH Edition, Bucureti, 28-30 octombrie 2020

5. Manuela Maria Iftime, Luminita Marin, New urea delivery systems based on salicyl-imine-chitosan hydrogels, 5th International Conference on Chemical Engineering Romania (ICCE 2020), Ia?i, October 28 – 30, 2020.

6. Andrei Bejan, Florica Doroftei, Xinjian Cheng, Luminita Marin - Phenothiazine-chitosan based materials for mercury removal and fast naked eye detection - The 1st International Electronic Conference on “Green” Polymer Materials 2020 (CGPM 2020), November 5–25, 2020, online at: https://cgpm2020.sciforum.net/.

7. Bianca-Iustina Andreica, Daniela Ailincai, Luminita Marin, Chitosan copolymers with improved solubility by Ring-Opening Polymerization technique, 5th International Conference on Chemical Engineering Romania (ICCE 2020), Ia?i, October 28 – 30, 2020.

8. Daniela Ailinc?i, Luminita Marin, Iminoboronate chitosan hydrogels – a promising tool in the treatment of Candida infections, 5th International Conference on Chemical Engineering Romania (ICCE 2020), Ia?i, October 28 – 30, 2020.

9. Alexandru Anisiei, Irina Rosca, Luminita Marin, Functionalized chitosan nanofibers with enhanced antimicrobial activity for burn wound healing applications, The 1st International Electronic Conference on “Green” Polymer Materials 2020 (CGPM 2020), 5–25 November, 2020, online at: https://cgpm2020.sciforum.net/.

10. Sandu Cibotariu, Andreea-Isabela Sandu, Dalila Belei, Luminita Marin, Water soluble PEGylated phenothiazines. Synthesis, characterization and antitumor properties, The 1st International Electronic Conference on “Green” Polymer Materials 2020 (CGPM 2020), 5–25 November, 2020, online at: https://cgpm2020.sciforum.net/.

11. Influence of parameters on different extraction methods of anthocyanins from eggplant peels. Nina Nicoleta Condurache, Elena Enachi, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta St?nciuc, Gabriela Râpeanu/8th edition of Scientific Conference of Doctoral Schools SCDS-UDJG, “Dunarea de Jos” University of Galati, 18-19 of June 2020.

12. Studies on binding mechanism between phenolic compounds from eggplant peels and lactoferrin. Nina Nicoleta Condurache, Gabriela Rapeanu, Iuliana Aprodu, Gabriela-Elena Bahrim, Nicoleta Stanciuc/8th edition of Scientific Conference of Doctoral Schools SCDS-UDJG, “Dunarea de Jos” University of Galati, 18-19 of June 2020.

13. Boosting the health-benefits of flavonoids from yellow onion skins and β-lactoglobulin peptides microencapsulation, Adelina ?tefania-Milea, Iuliana Aprodu, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta St?nciuc/8th edition of Scientific Conference of Doctoral Schools SCDS-UDJG, “Dunarea de Jos” University of Galati, 18-19 of June 2020.

14. Evidences of binding mechanism between flavonoids supercritical fluids extracted from yellow onion skins and bovine β-lactoglobulin peptides, Adelina ?tefania-Milea, Iuliana Aprodu, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta St?nciuc/8th edition of Scientific Conference of Doctoral Schools SCDS-UDJG, “Dunarea de Jos” University of Galati, 18-19 of June 2020.

15. Ingrediente naturale cu func?ionalitate multipl? pe baz? de extracte antocianice din coji de vinete ?i bacterii lactice co-microîncapsulate ?i aplica?ii ale acestora. Nina-Nicoleta Condurache, Gabriela-Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu, Nicoleta St?nciuc/ INGREDIENTS SHOW BUCURE?TI 5-9 octombrie 2020

16. Iosageanu A, Ilie D, Sanda C, Craciunescu O, Oancea F, 2020, Protective activity of fish peptide fraction in optimized model of UV-B irradiated mouse fibroblasts, Simpozionul International PRIOCHEM XVI, Bucuresti, 28-30 oct 2020, la Sectiunea 2. Bioresurse si Biotehnologii.

17. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", interna?ional?, Chemical Analyses And Potential Applications Of Plant Extracts., 2020 Silvia Elena Lavinia Mo? , Andreea Lupitu , Cristian Moisa , Daniela Mo? , Adina Maria Bodescu , Dorina Chambre , Smeurica Schitea , Lucian Copolovici , Dana M. Copolovici., June 4 - 6, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2343-9653 (PRINT), ISSN-L 2343-9653 poster presentation

18. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", interna?ional?, Fish Protein Hydrolysates: Production And Applications, 2020, Dana Copolovici , Carmen Popa , Andreea Lupitu , Marilena Maereanu , Dorina Chambre , Cristian Moisa , Lucian Copolovici, June 4 - 6, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2343-9653 (PRINT), ISSN-L 2343-9653, oral presentation

19. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", , interna?ional?, The Influence Of Paracetamol Metabolites To Plants Development, 2020,  Monica Taschina, Dana Copolovici, Andreea Lupitu, Cristian Moisa, Lucian Copolovici, June 4 - 6, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2343-9653 (PRINT), ISSN-L 2343-9653, poster presentation

20. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", interna?ional?, Volatile Organic Compounds Emission from Plants Under Biotic Stress,2020, Lucian Copolovici, Andreea Lupitu, Cristian Moisa, Dana Copolovici, , June 4 - 6, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2343-9653 (PRINT), ISSN-L 2343-9653, oral presentation

21. The 19th International Conference ”Life Sciences For Sustainable Development, interna?ional?, Green Synthesis, Chemical And Biological Properties Of Silver Nanoparticles From Cannabis Sativa Leaf Extracts, 2020,  Dana Maria Copolovici, Adriana Csakvari, Dana G. Radu, Cristian Moisa, Georgeta Pop, Dorina Chambre, Andreea I. Lupitu, Lucian Copolovici,” 24 Th - 25 Th September 2020, Cluj-Napoca, Romania, Book Of Abstracts: ISSN: 2392-6937, ISSN-L: 2392-6937, oral presentation

22. The 19th International Conference ”Life Sciences For Sustainable Development, interna?ional?, The Influence Of Biotics Stress On Plants Metabolites, 2020, Lucian Copolovici1,2*, Corina Popitanu3, Cristian Moisa2, Andreea I. Lupitu2, Dana M. Copolovici, 24 Th - 25 Th September 2020, Cluj-Napoca, Romania, Book Of Abstracts: ISSN: 2392-6937, ISSN-L: 2392-6937, Oral Presentation

23. The 19th International Conference ”Life Sciences For Sustainable Development, interna?ional?, The Effect Of Drought Stress On The Photosynthetic Parameters Of Ocimum Basilicum, 2020,  L., Andreea I. Lupitu1,2*, Cristian Moisa1, Dana Maria Copolovici1 And Lucian Copolovici1, 24 Th - 25 Th September 2020, Cluj-Napoca, Romania, Book Of Abstracts: ISSN: 2392-6937, ISSN-L: 2392-6937, oral presentation

24. The 19th International Conference ”Life Sciences For Sustainable Development, interna?ional? Improving The Sensory And Chemical Characteristics Of Fruit Spirits By Macerating Dehydrated Fruits, 2020,  Maria Chifor1, Andreea Lupitu1, Cristian Moisa1, Dana Copolovici1, Sergiu Palcu1, Claudia Mure?an1, Lucian Copolovici 24 Th - 25 Th September 2020, Cluj-Napoca, Romania, Book Of Abstracts: ISSN: 2392-6937, ISSN-L: 2392-6937, oral presentation

25. The 19th International Conference ”Life Sciences For Sustainable Development, interna?ional? The Effect Of Light Intensity On The Accumulation Of Secondary Metabolites For Several Medicinal And Aromatic Plants 2020,  Cristian Moisa2*, Andreea I. Lupitu2, Lucian Copolovici1,2, Dana M. Copolovici, 24 Th - 25 Th September 2020, Cluj-Napoca, Romania, Book Of Abstracts: ISSN: 2392-6937, ISSN-L: 2392-6937, oral presentation

Obiectivele proiectului pentru aceasta etapa au fost atinse, atat la nivelul proiectului complex, cat si la nivelul proiectelor componente. Unul din obiectivele Proiectului Complex 10PCCDI PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata. S-a accentuat pe participarea în comun la  competitiile nationale si trans-nationale, a cel putin cate 2 parteneri din consortiu, pentru ridicarea la scara a tehnologiilor dezvoltate pana la nivel TRL4 prin proiectele componente si/sau valorificarea cunostintelor nou dobandite. Programul comun CDI, corelat planul  de  dezvoltare institutionala  al  partenerilor, a fost completat cu directii de cercetare corespunzand cerintelor Pactului Ecologic European (Green Deal), prin care se utilizeaza fluxuri laterale din bioeconomie pentru reducerea amprentei de carbon a transporturilor si pentru amplificarea producerii de biometan biocarburant. Integrarea acestor directii referitoare la utilizarea fluxurilor laterale din bioeconomie pentru captarea CO2 Producerea de biocombustibili care sunt carbon-negativi a fost baza participarii partenerilor proiectului 10 PCCDI PRO-SPER la Actiunea COST CA20127 - Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes.

Pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata, pentru furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare si pentru colaborare reciproc avantajoasa cu agentii economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului si de promovarea excelentei si a specializarii inteligente în nano-bio-tehnologie, s-a continuat dezvoltarea Infrastructurii inter-regionala de cercetare trans-disciplinara pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. Nevoia de dezvoltare a RoRIC – NeXT-BioNAN porneste de necesitatea intensificarii activitatilor de cercetare si inovare din domeniul nano-biotehnologiilor. Una din caile de intensificare a activitatilor de cercetare si inovare avute în vedere este tehnologia de experimentare înalt randament (HTT). HTT este o denumire generica, asociata unei game de instrumente si tehnici, care implica experimente programate, cu varierea concomitenta a mai multor parametri experimentali, si/sau a efectuarea în paralel a (bio)testelor necesare pentru optimizarea solutiilor tehnologice noi / noilor produse. Valoarea acestei abordari este determinata de: (i) o mai buna întelegere a parametrilor determinanti pentru procesarea (bio)resurselor / (bio)intermediarilor si pentru ridicarea la scara; (ii) descoperirea rapida a unor noi compusi si noi (bio)materiale, cu caracteristicile necesare pentru aplicatii specifice; (iii) noi abordari stiintifice, dificil de realizat cu echipamentele si procedeele conventionale. Infrastructura propusa RoRIC Next-BioNAN are un rol multiplu: (i)  obtinerea saltului de cunoastere în domeniul de excelenta si unicitate al nanobiotehnologiilor emergente si participarea ca actor activ la parteneriatele internationale, (ii) formarea de noi cercetatori si  (iii) furnizarea de servicii CDI agentilor economici.  Acest  rol multiplu duce la o politica combinata de acces, respectiv „acces bazat pe excelenta”, pentru  mediul academic si tinerii cercetatori, si „acces orientat spre piata, pe baza de taxa”, pentru operatorii economici / întreprinderi.

La nivelul proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi generatii de biostimulanti pentru plante prin valorificarea superioara a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US” obiectivele pentru aceasta etapa au fost atinse, realizandu-se definitivarea optimizarii modelelor experimentale. Au fost atinsi si depasit indicatorii de rezultate – a fost definitivata optimizarea a 6 modele experimentale si a  4 procedee experimentale. A fost  trimis spre publicare 1 articol (Polymers, IF=4,329), realizandu-se indicatorul planificat. S-au definitivat 2 tehnologii, 1 tehnologie de  extractie secventiala a substratului epuizat si 1 tehnologie de conditionare dispersiva a biostimulantului pentru plante.

La nivelul proiectului 2 ”Filme bioactive pe baza de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protectia fructelor depozitate - Act-NOS” a fost definitivata optimizarea a 3 modele experimentale si 3 procedee experimentale. S-au definitivat 3 tehnologii care integreaza aceste modele si procedee, o tehnologie de extractie cu NaDES a chitinei din macromicete  si o tehnologie de formare a glicodinamerilor pe baza de chitosan pentru filme bioactive, o tehnologie de utilizare a hidrogelurilor glicodinamerice pentru alte aplicatii. A fost publicat  1 articol, conform planificarii.

In cadrul proiectului 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utilizari multiple, obtinute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au  fost optimizate 7 modele si 5 procedee experimentale aferente, care au fost integrate în 4 tehnologii. Au fost publicate  2 articole si trimis spre publicare 2 articole– indicator, 1 articol.

Activitatile realizate în cadrul proiectului 4 au dus la atingerea obiectivelor planificate. Indicatorii de rezultat au fost atinsi si depasiti. Au  fost optimizate 6 modele experimentale si 4 procedee experimentale, care au fost integrate în 2 tehnologii: 1 tehnologie optimizata si validata în laborator, în curs de transfer în economie prin proiect de transfer tehnologic tip PTE, 1 tehnologie realizata, în curs de validare în laborator. Era planificate 1 articole trimis spre publicare. Au fost publicate 2 articole  si trimis spre publicare 1 articol.

La nivelul  Proiect 5 ”Conversia lanii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplicatii medicale – KERAMED” au  fost optimizate în aceasta etapa 5 modele experimentale si 5 procedee experimentale. Era planificat 1 articol – trimise spre publicare. A fost publicat 1 articol.

Per total proiecte componente s-au publicat 6 Articole in reviste cotate ISI si  s-au trimis la publicare alte 4 articole ISI. S-au realizat 6 participari la conferinte. In pofida fluctuatiilor de personal au fost mentinute cele 21 de posturi nou create prin  proiectul complex 10PCCDI PRO-SPER. Acesti tineri au sustinut  5 participari la conferinte în aceasta perioada si sunt co-autori la articolele publicate / trimise spre publicare.

 

Lista articole

•         Iosageanu A, Ilie D, Craciunescu O, Seciu-Grama AM, Oancea A, Zarnescu O, Moraru I, Oancea F, 2021, Effect of fish bone bioactive peptides on oxidative, inflammatory and pigmentation processes triggered by UVB irradiation in skin cells, Molecules, 26, 2691. doi: 10.3390/molecules26092691

•         Iosageanu A, Oancea A, Ilie D, Anton ED, Craciunescu O, 2021, The effect of fish bone bioactive peptides on the wound healing process: an in vitro study on keratinocytes, Romanian Biotechnological Letters, 26(3), 2692-2699. doi: 10.25083/rbl/26.3/2692.2699

•         Ilie D, Iosageanu D, Craciunescu O, Seciu-Grama AM, Sanda C, Oancea F, 2021, Free radicals scavenging, redox balance and wound healing activity of bioactive peptides derived from proteinase K-assisted hydrolysis of Hypophthalmichthys molitrix skin collagen, Food Technology and Biotechnology, (în evaluare).

Perta-CriSan, S., Ursachi, C. S., GavrilaS, S., Oancea, F., & Munteanu, F. D. (2021). Closing the Loop with Keratin-Rich Fibrous Materials. Polymers13(11), 1896. doi:10.3390/polym13111896

 • Eggplant Peels as a Valuable Source of Anthocyanins: Extraction, Thermal Stability and Biological Activities/2021/Plants/Condurache, N.N., Croitoru, C., Enachi, E., Bahrim, G.E., Stanciuc, N., Râpeanu, G./Publicat (10, 577, https://doi.org/10.3390/plants10030577)
 • Onion (Allium cepa L.) peel extracts characterization by conventional and modern methods/2021/International Journal of Food Engineering/ Constantin, O., Milea, S.A., Bolea, C.A., Mihalcea, L., Enachi, E., Copolovici, D.M., Copolovici, L., Munteanu, F., Bahrim, G.E., Râpeanu, G./Publicat (17(6), 485-493, https://doi.org/10.1515/ijfe-2020-0310)
 • Glycation of whey protein isolates with xylose to improve the microencapsulation capacity of flavonoids extracted from yellow onions skins/2021/Food Chemistry/Milea, S.A., Aprodu, I., Enachi, E.,  Barbu, V., Râpeanu, G., Bahrim, G., Stanciuc, N./ În evaluare
 • Microencapsulated multifunctional ingredient from aqueous flavo-noidic extract of yellow onion skins with cytocompatibility and cell proliferation properties/2021/Applied Sciences/Milea, S.A., Craciunescu, Râpeanu, G., Oancea, A., Enachi, E., O., Bahrim, G.E., Stanciuc, N./În evaluare
 • Trica, B., Constantinescu-Aruxandei, D., Lukova, P. Michaud,  P., Dellatre, C., Oancea F.,  (2021) Application of biopolymers from marine environment for terrestrial crop treatment, Polymers, in evaluare

 

Comunicari

 1. The 9th Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dunarea de Jos University, Galati/National/Impact of wall materials on physicochemical properties and stability of eggplant peels anthocyanin hydrogels/2021, Nina-Nicoleta Condurache (Lazar), Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta Stanciuc, Gabriela Râpeanu
 2. The 9th Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dunarea de Jos University, Galati/National/Ice cream enriched with microencapsulated bioactive compounds from eggplant peels and LAB/2021, Nina-Nicoleta Condurache (Lazar), Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta Stanciuc, Gabriela Râpeanu
 3. The 9th Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dunarea de Jos University, Galati/National/Effect of glycosylation with xylose on the ability of whey proteins to encapsulate the flavonoids from yellow onions skins/2021, Stefania Adelina Milea, Iuliana Aprodu, Elena Enachi, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta Stanciuc
 4. The 9th Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dunarea de Jos University, Galati/National/Functional ingredients based on yellow onion skins extract and whey bioactive peptides for use in the food industry/2021, Stefania-Adelina Milea, Liliana Mihalcea, Aida Mihaela Vasile, Nicoleta Stanciuc, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim
 5. Nutricon 2021, Ohrid, Macedonia/International/Multifunctional ingredients for food, nutraceutical and pharmaceuticals applications exploting the health benefits of yellow onion skins phytochemicals and lactic acid bacteria through co-microencapsulation/2021, Nicoleta Stanciuc
 6. 10th Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture,  / International/ Effects of extracts from Passiflora caerulea leaves treated with a Trichoderma biostimulant consortium on lactic acid bacteria, Elena Utoiu, Iulia Raut, Florin Oancea

 

 

A fost realizat un Program comun CDI al partenerilor proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER ale carui obiective sunt:

 • Stimularea inovarii prin participarea a cel putin cate 2 parteneri din consortiu la  competitiile de proiecte europene (Horizon Europe – Parteneriatul European pentru o Europa cu lanturi valorice biocirculare, Ecosisteme de inovare), trans-nationale (ERA.NET, Eurostar / Eureka), din fonduri structurale si nationale pentru finantarea inovarii, pentru ridicarea la scara a tehnologiilor dezvoltate pana la nivel TRL4 prin proiectele componente ale proiectului complex PRO-SPER,
 • Dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata, pentru furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice, la intersectia preocuparilor comune  de bio-nano-tehnologie, în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare si pentru consolidarea institutiilor CDI componente, prin întreprinderea comuna de actiuni destinate dezvoltarii infrastructurii de cercetare si a resursei umane,  inclusiv a celei nou angajate, pentru cresterea productivitatii muncii
 • Valorificarea cunostintelor si a competentelor nou-dobandite în cadrul proiectului  complex PRO-SPER prin participarea în comun la proiectele europene (Horizon 2020,  ERC si Pilonul 2, Clusterele 5 Clima, energie si mobilitate, si 6, Alimente, bioeconomie , resurse, naturale, agricultura si mediu), transnationale (ERA.NET) si nationale (de tip Solutii în parteneriat)
 • Comunicarea si diseminarea  cunostintelor si rezultatelor de cercetare obtinute în cadrul proiectului PRO-SPER, pentru a mari impactul lor la nivelul sectoarelor tinta.

Partenerii convin de comun acord sa mentina posturile nou create prin proiectul 10 PCCDI PRO-SPER  pentru cel putin înca 2 ani.

 

Obiectivele specifice ale proiectului complex PRO-SPER au fost atinse:

 • Implementarea unei agende comune de cercetare-dezvoltare si inovare, prin care sa fie utilizate sinergic competentele si resursele de la nivelul consortiului, pentru a furniza solutii inovative destinate inchiderii lanturilor de valoare din bioeconomie;
 • Consolidarea institutiilor CDI componente prin acordarea de cecuri pentru valorificarea infrastructurii de cercetare si a resursei umane si pentru transferul de cunoastere in domeniul bioeconomiei;
 • Dezvoltarea unui parteneriat de lunga durata, pentru furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice in domeniul prioritar al bioeconomiei circulare si pentru colaborare reciproc avantajoasa cu agentii economici, inclusiv pentru valorificarea in comun a rezultatelor proiectului;
 • Participarea in comun la  competitiile comune de proiecte europene (H2020, JU-BBI) si trans-nationale (ERA.NET, Eurostar / Eureka), a cel putin cate 2 parteneri din consortiu, pentru ridicarea la scara a tehnologiilor dezvoltate pana la nivel TRL4 prin proiectele componente si/sau valorificarea cunostintelor nou dobandite;
 • Promovarea excelentei si a specializarii inteligente prin coagularea unor domenii de nisa la intersectia preocuparilor comune  de nano-bio-tehnologie si prin integrarea sinergica a mai multor solutii inovative interconectate;
 • Difuzarea pe scara larga a cunostintelor si rezultatelor de cercetare obtinute in cadrul proiectului PRO-SPER, pentru a asigura valorificarea lor superioara;
 • Utilizarea instrumentelor Responsible Research & Innovation pentru implicarea tuturor actorilor interesati intr-un permanent dialog, care sa faciliteze reglajul fin al activitatilor proiectelor componente in functie de necesitatile socio-economice.

               A fost implementata o agenda de cercetare comuna. Pentru inchiderea lanturilor de valoare prin solutii bio-nano-tehnologice au fost definite of serie de axe de coagulare tehnico-stiintifice ale proiectului, cu impact stiintific si socio-economic semnificativ. Aceste axe de coagulare au  reprezentat baza pentru crestere a capacitatii institutionale a partenerilor PRO-SPER. Aceste axe de coagulare sunt:

 • Intensificarea extractiei si/sau formarii compusilor  biologic activ din co/sub-produsele agro-industriale, inclusiv prin folosirea enzimelor care actioneaza asupra matricei lignocelulozice in combinatie cu solventi eutectici naturali
 • Dezvoltarea de solventi eutectici naturali (NaDES), ca si a sistemele apoase ternare pe care acestia ii formeaza, pentru extractia selectiva a unor componente greu dizolvabile (ca de ex. lignina), care reduc accesibilitatea ingredientelor active din subproduse;
 • Producerea de chitosan din subprodusele de la cultivarea ciupercilor comestibile (macromicete),  cu o mai mare uniformitate in ceea ce priveste gradul si tiparul de deacetilare si masa moleculara, urmat de grefarea de unitati imina flexibile pe lanturile uniforme de chitosan cu obtinere de glicodinameri;
 • Obtinerea de peptide bio-active din diferite surse (proteine din ciuperci, din zer, din subprodusele pisciculturii) etc., utilizate pentru produse cu valoare ridicata mare
 • Implementarea tehnologiei de experimentare inalt randament (HTT), care implica experimente programate, cu varierea concomitenta a mai multor parametri experimentali, si/sau a efectuarea in paralel a experimentelor si/sau (bio)testelor necesare pentru dezvoltarea si optimizarea solutiilor tehnologice noi / noilor produse, care determina accelerarea activitatilor CDI.

               Agenda de cercetare comuna a fost reflectata si in  dezvoltarea programului comun CDI, corelat planul  de  dezvoltare institutionala  al  partenerilor. Cele doua directii principale de cercetare ale Programului comun CDI PRO-SPER, respectiv: (i) intensificarea durabila a producerii de  bioresurse si (ii) utilizarea ”inteligenta” a bioresurselor sunt orientate spre contracararea principalelor puncte slabe ale bioeconomiei din Romania, productivitatea mica si profitabilitatea scazuta.