ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Conversia subproduselor cu conținut ridicat de siliciu din industria alimentară în bioproduse cu valoare adăugată – Convert-Si ERA-IB-15-12962/2016

CO, Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie ICECHIM, Spl. Independentei, No. 202, sector 6, 060021 Bucharest, Romania, director proiect Florin Oancea

P1, Universitatea de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar?.Bd. Marasti nr. 59, sector 1, 011464 Bucharest, responsabil proiect Prof. dr. Petru?a C?lina Cornea,

P2, PolitechnikaWroc?awska, WybrzezeWyspanskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland, dr. KarolLeluk, AssistantProfessor, responsabil proiect

P3, NorGenoTech AS, dr. Sergey Shaposhnikov, responsabil proiect

P4, Laboratoarele Medica Srl, str. Frasinului nr. 11, 075100 Otopeni, Ilfov, Romania, dr. Ionu? Moraru, responsabil proiect

P5, MKF-Ergis Sp. z o.o., ul. Tamka 16, 00-349 Warsaw, Poland, dr. Krzysztof Garman, responsabil proiect

Dezvoltarea modelelor experimentale pentru:

(a) consor?ii microbiene multifunc?ionale cu rol în ob?inerea de componente cu valoare ad?ugat? mare din subprodusele agro-alimentare bogate în fitosiliciu;

(b) recuperarea ingredientelor bioactive din subprodusele alimentare ?i formularea lor "smart", cu r?spuns specific la factorii de mediu;

(c) ob?inerea nanocelulozei ?i caracterizarea acesteia;

Protejarea drepturilor de proprietate pentru solu?iile tehnice noi, referitoare la consor?iile multifunc?ionale, inclusiv cele simbiotice de bacterii ?i drojdii (SCOBY) ?i la formularea ”smart” a ingredientelor active recuperate din subprodusele alimentare;

Diseminarea rezultatelor ob?inute.

S-au selectat 2 tulpini fungice care solubilizeaz? fitosiliciul ?i au ac?iune de biostimulant de cre?tere, pe baza c?rora s-au realizat dou? consor?ii fugi – bacterii care au fost brevetate

S-a demonstrat cre?terea biodisponibilit??ii fitosiliciului din diferite materiale vegetale bogate în fitosiliciu prin fermentare cu Kombucha – consor?ii simbiotice de drojdii ?i bacterii. 

Ob?inerea nanocelulozei bacteriene din membrane de Kombucha: a) purificare alcalina, m?run?ire cu blender, urmata de m?run?ire avansata cu moara coloidala; b) purificare urmata de atomizare pentru ob?inerea de BNC in forma uscata; c) purificare, urmata de microfluidizare la presiune ridicata (1300 bar).

4 articole publicate

  1. Synthesis of non-toxic silica particlesstabilizedby molecular complex oleic-acid/sodium oleate, C. I. Sp?taru, R. Ianchi?, C. Petcu, C. L. Nistor *, V. Purcar, B. Trica, S. G. Nitu, R. Somoghi, E. Alexandrescu, F. Oancea, D. Donescu, International Journal of Molecular Sciences, 17(11), 1936; doi:10.3390/ijms17111936 (faIF = 3,257).
  2. The Influence of New Hydrophobic Silica Nanoparticles on the SurfaceProperties of the FilmsObtained from BilayerHybrids.Petcu, C., Purcar, V., Sp?taru, C. I., Alexandrescu, E., ?omoghi, R., Tric?, B., Ni?u, S.G., Panaitescu, D.M, Donescu, D.  & Jecu, M. L. (2017). Nanomaterials, 7(2), 47. (IF=3,553),
  3. BacterialNanocellulose from Side-Streams of Kombucha Beverages Production: Preparation and Physical-Chemical Properties, Dima, S. O., Panaitescu, D. M., Orban, C., Ghiurea, M., Doncea, S. M., Fierascu, R. C., Nistor, C.L, Alexandrescu, E., Nicolae, C.A., Tric?, B., Moraru, A. & Oancea F. (2017).Polymers, 9(8), 374. (IF=3,364)
  4. Bee collectedpollen with enhanced healthbenefits, producedbyfermentation with a Kombucha consortium, E. U?oiu, F. Matei, A. Toma, C. F. Digu??, L M. ?tefan, S. M?noiu, V. V. Vr?jma?u, I. Moraru, A. Oancea, F. Israel-Roming, C. P. Cornea, D. Constantinescu-Aruxandei, A. Moraru ?i F. Oancea, Nutrients, 10 (10), 1365 (IF  = 4,196)

6 Cereri de brevet depuse

Au fost depuse  cinci cereri de brevet na?ionale (OSIM) ?i o cerere de brevet interna?ional? (PCT/WIPO). Cererile de brevet na?ionale depuse se refer? la: procedeu pentru selec?ia consor?iilor de microorganisme, care produc amestecuri de enzime ?i/sau (poli)peptide care amplific? ac?iunea enzimelor, destinate etapelor ini?iale de biorafinare a materialului vegetal cu un con?inut ridicat de fito-siliciu (Activitatea AI.1, cerere de brevet a00948/29.11.2016, titular USAMV Bucure?ti); procedeu prin care se solubilizeaz? fitosiliciul din materialul vegetal (Activitate AI.2., cerere de brevete a00893/24.11.2016, titular INCDCP-ICECHIM); procedeu care include solu?ii originale de cultivare consor?ii SCOBY pentru cre?terea biodisponibilit??ii ingredientelor active din materialul vegetal cu un con?inut ridicat de siliciu (Activitate AI.3., cerere de brevet a00822/14.11.2016, titular Laboratoarele Medica); Cererea de brevet A 1010 din 29.11.20017, Compozi?ie sinbiotic? con?inând un consor?iu  de microorganisme probiotice ?i procedeu de ob?inere, titular Laboratoare Medica, prin care se protejeaz? procedeul prin caeconsor?iul simbiotic de bacterii  ?i drojdii, fermenteaz? glucidele extrase din material silicios cu producere de  membran? de Kombucha din care se extrage nanoceluloza; Cererea de brevet A1015 din 04.12.2017, Consor?iu microbian multifunc?ional pentru solubilizarea fitosiliciului ?i procedeu pentru utilizarea acestuia, co-titulari INCDCP-ICECHIM ?i USAMVCererea de brevet interna?ional? se refer? la un procedeu de încapsulare a unor ingrediente active recuperate din materialul vegetal, în sisteme pe baz? de particule de silice mezoporoas? ob?inut? din fito-siliciu, pentru realizarea unor produse  care r?spund specific la factorii de mediu (cerere de brevet PCT/RO2016/000025 din 23.11.2016, titular INCDCP-ICECHIM).