ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Sistem integrat de obtinere a combustibilului sintetic pentru aviatie din biomasa ALGALA

 • Nr contractului: 222/2012
 • Acronim: CHALK-RESTORE
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 3.530.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 3.000.000
 • Durata contractului: 2012-2015, 36 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Coordonator: Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ? ICECHIM, Bucuresti

Proiectul ALGAL-SAF se axeaz? pe utilizarea algelor ca materie prim? pentru producerea combustibililor alternativi pentru avia?ie, care ar putea înlocui combustibilii similari de natur? petrochimic?, pân? la 50% din volumul acestora, f?r? probleme de utilizare durabil?, printr-un sistem integrat de tehnologii plecând de la alge.

Obiectivele generale ale proiectului se refera la valorificarea complet? a biomasei algale, cu ajutorul unui sistem integrat în care biomasa este supus? extrac?iei frac?iei lipidice pentru a produce ulei algal, urmat? de dezhidratarea biomasei deoleinizate cu con?inut de carbohidra?i, în prezen?? de catalizatori, pentru a produce deriva?i de furan. In continuare, se vor elabora tehnologii catalitice de prelucrare simultan? a esterilor metilici ai acizilor gra?i ?i a deriva?ilor furanului prin transformarea acestora în deriva?i de alcool, ?i în final se vor realiza procedee de reformare catalitic? pentru ob?inerea unui amestec format din izo / n alcani, în scopul utiliz?rii ca atare sau ca un component de aditivare pentru combustibili de avia?ie, produsul respectiv fiind compatibil ?i competitiv cu combustibilii de avia?ie utiliza?i în prezent.

Nu s-a identificat în literatura de specialitate nici un astfel de sistem integrat pentru produc?ia de combustibili de avia?ie sintetici, a?a cum ne-am propus în acest proiect. Am g?sit o serie de lacune, studiind nivelul cuno?tin?elor din domeniu, referitoare la: (a) g?sirea unui tip de microalg? adecvat cre?terii în condi?ii mixotrofice cu o produc?ie mare de ulei algal; (b) cultivarea microalgelor în sistem mixotrofic, prin adaos de glicerin? ca surs? de carbon ?i de hidrolizat proteinic, ca surs? de azot (c) valorificarea biomasei deoleinizate via deriva?i de furan, ca intermediari pentru combustibili de avia?ie; (d) tehnologii de procesare catalitic? simultan? a esterilor metilici ai acizilor gra?i ?i a deriva?ilor furanului, pentru ob?inerea deriva?ilor de alcool; (e) procese simultane de dezhidratare, hidrocracare ?i izomerizare a derivatilor de alcool, pentru producerea de izo / n alcani, având utilizare de combustibil de avia?ie sintetic.

Proiectul va contribui la respectarea Directivei 2009/28/CE, privind promovarea utiliz?rii energiei din surse regenerabile, care recomand? statelor UE ca pân? în 2020, 20% din energie s? fie ob?inut? din surse regenerabile, respectiv pentru 10% din carburan?ii utiliza?i în transport.

 • CO - Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie - ICECHIM Bucure?ti,
  Director proiect : Dr.ing. Emil Stepan - www.icechim.ro
 • P1 -  Institutul de Produse Auxiliare Organice Media?,
  Responsabil proiect : Olimpiu BLAJAN, www.icpaomedias.ro
 • P2 - Universitatea din Bucuresti - Departamentul de Chimie Organic?, Biochimie ?i Cataliz?,
  Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Vasile Parvulescu - www.unibuc.ro
 • P3 - SC Chimigaz SRL ,
  Responsabil proiect: Augustin CRUCEAN. www.icpaomedias.ro

Cultivarea ?i valorificarea complet? a biomasei microalgale, utilizând un sistem integrat de cultivare recoltare ?i procesare a acesteia, în scopul ob?inerii unui produs final format din izo / n alcani, care îndepline?te cerintele de utilizare drept combustibil pentru avia?ie. Produsele secundare se recicleaz? în procesul de cultivare microalgal?, în sistem mixotrofic.

 • Tehnologie pentru cre?terea microalgelor în sistem mixotrofic, recoltarea biomasei ?i extragerea uleiului algal, la scar? de laborator ?i micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferin?e na?ionale sau interna?ionale; publicarea rezultatelor în reviste na?ionale sau interna?ionale.
 • Tehnologii de ob?inere, purificarea ?i stabilizare a deriva?ilor de furfural ?i a deriva?ilor de furan, la scar? de laborator ?i micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferin?e na?ionale sau interna?ionale; publicarea rezultatelor în reviste na?ionale sau interna?ionale
 • Tehnologie integrat? pentru procesarea catalitic? simultan? a uleiului algal via esteri metilici ai acizilor gra?i ?i a deriva?ilor de furan, pentru ob?inerea deriva?ilor de alcooli la scar? de laborator ?i micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferin?e na?ionale sau interna?ionale; publicarea rezultatelor în reviste na?ionale sau interna?ionale
 • Tehnologie catalitic? integrat? pentru procesarea prin dezhidratare, hidrocracare ?i izomerizare a derivatilor de alcooli, în scopul ob?inerii unui amestec format din izo / n alcani, cu utiliz?ri drept combustibil de avia?ie sintetic; protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferin?e na?ionale sau interna?ionale; publicarea rezultatelor în reviste na?ionale sau interna?ionale
 • Studiu de fezabilitate tehnic? ?i evaluarea ciclului de via?? (LCA) pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru avia?ie, bazate pe microalge.
Nr. Faza Titlul etapei Parteneri implicati Inceput etapa (luna) Sfarsit etapa (luna)
1 Realizarea modelelor experimentale pentru fazele tehnologice de obtinere a combustibilului sintetic pentru aviatie, din microalge

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ

02.07.2012 10.12.2012
2 Experimentarea solutiilor tehnologice de producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ
11.12.2012 15.12.2013
3

Demonstrarea si verificarea tehnologiilor pentru producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge.

Diseminarea rezultatelor prin publicare si comunicari stiintifice

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ
16.12.2013 15.12.2014
4 Studiul de fezabilitate si analiza cicluliu de viata pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge

CO - ICECHIM

 

P3 - CHIMIGAZ
16.12.2014 30.06.2015

Activitatile finalizate - ETAPA I

 • I.1. Realizarea modelelor experimentale de cultivare mixotrof? a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reac?ia de esterificare a uleiului algal), ca surs? de carbon ?i cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru ob?inerea derivatilor de furan), ca surs? de azot, de recoltare a biomasei algale ?i de obtinere a uleiului algal ?i/sau a esterilor metilici de acizi gra?i, ca resursa alternativa natural? regenerabil?, de fabricare a combustibilului sintetic pentru avia?ie - CO
 • I.2. Realizarea ?i caracterizarea modelelor experimentale de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • I.3. Realizarea ?i caracterizarea modelelor experimentale de catalizatori pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i a derivatilor de furan, la deriva?i de alcooli ?i pentru deshidratarea, hidrocracarea ?i izomerizarea acestora pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P2
 • I.4. Realizarea ?i caracterizarea modelelor experimentale pentru conditionarea supor?ilor catalitici ?i depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utiliz?rii în procese de deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P3
 • I.5. Realizarea ?i caracterizarea modelelor experimentale pentru procesarea simultan?, în sistem integrat a amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • I.6. Realizarea ?i caracterizarea modelelor experimentale de procesare catalitic? simultan?, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare a deriva?ilor de alcooli, pentru ob?inerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare ?i/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P3.Activitatile finalizate - ETAPA II

 • II.1. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice privind cultivarea mixotrof? a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reac?ia de transesterificare a uleiului algal), ca surs? de carbon ?i cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru ob?inerea derivatilor de furan), ca surs? de azot, de recoltare a biomasei algale ?i de obtinere a uleiului algal ?i/sau a esterilor metilici de acizi gra?i, ca resursa alternativa natural? regenerabil?, de fabricare a combustibilului sintetic pentru avia?ie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale - CO
 • II.2. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate ?i obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.3. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice pentru obtinerea catalizatorilor de hidrogenare a amestecului de ulei algal ?i/sau a esterilor metilici ai acizilor gra?i ?i a derivatilor de furan, la deriva?i de alcooli ?i pentru deshidratarea, hidrocracarea ?i izomerizarea acestora, catalizatori necesari la ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P2
 • II.4. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice pentru condi?ionarea supor?ilor catalitici ?i depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utiliz?rii în procese de deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare, necesari pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P3
 • II.5. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice pentru procesarea simultan?, în sistem integrat a amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale - CO
 • II.6. Experimentare în vederea protej?rii drepturilor de proprietate intelectual?, a solu?iilor tehnologice de procesare catalitic? simultan?, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare a deriva?ilor de alcooli, pentru ob?inerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare ?i/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P3
 • II.7. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra compozi?iilor de medii pentru cultivarea mixotrof? a microalgelor ?i a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 • II.8. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomas? algal? delipidizat?, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.9. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici ai acizilor gra?i ?i a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru avia?ie - P2
 • II.10. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor de conditionare a supor?ilor catalitici ?i de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 • II.11. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli - CO
 • II.12. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor de conversie catalitic? a deriva?ilor de alcooli la izo/n alcani - P3Activitatile finalizate - ETAPA III

 • III.1. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice privind cultivarea mixotrof? a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reac?ia de transesterificare a uleiului algal), ca surs? de carbon ?i cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru ob?inerea derivatilor de furan), ca surs? de azot, de recoltare a biomasei algale ?i de obtinere a uleiului algal ?i/sau a esterilor metilici de acizi gra?i, ca resursa alternativa natural? regenerabil?, de fabricare a combustibilului sintetic pentru avia?ie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale - CO
 • III.2. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate ?i obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.3. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice pentru catalizatori de hidrogenare a amestecului de ulei algal ?i/sau de esteri metilici ai acizilor gra?i ?i a deriva?ilor de furan, la deriva?i de alcooli ?i pentru deshidratarea, hidrocracarea ?i izomerizarea acestora, pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P2
 • III.4. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice pentru condi?ionarea supor?ilor catalitici ?i depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utiliz?rii în procese de deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare, pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P1
 • III.5. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice pentru procesarea simultan?, în sistem integrat a amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea prin publicare a rezultatelor. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale - CO
 • III.6. Demonstrarea func?ionalit??ii solu?iilor tehnologice pentru procesarea catalitic? simultan?, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare a deriva?ilor de alcooli, pentru ob?inerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare ?i/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P1
 • III.7. Experimentarea la scar? pilot a tehnologiilor de cultivarea mixotrof? a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reac?ia de esterificare a uleiului algal), ca surs? de carbon ?i cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru ob?inerea derivatilor de furan), ca surs? de azot, de recoltare a biomasei algale ?i de obtinere a uleiului algal ?i/sau a esterilor metilici de acizi gra?i, ca resursa alternativa natural? regenerabil?, de fabricare a combustibilului sintetic pentru avia?ie - CO
 • III.8. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor de procesare a biomasei algale delipidizate ?i obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.9. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor de ob?inere a catalizatorilor pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal ?i/sau esteri metilici de acizi gra?i ?i a derivatilor de furan, la deriva?i de alcooli ?i pentru deshidratarea, hidrocracarea ?i izomerizarea acestora, pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P2
 • III.10. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultan?, în sistem integrat a amestecului de ulei algal ?i/sau esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • III.11. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor de procesare catalitic? simultan?, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare a deriva?ilor de alcooli, pentru ob?inerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare ?i/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P1
 • III.12. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor pentru conditionarea supor?ilor catalitici ?i depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utiliz?rii în procese de deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie - P1

 

Activitatile finalizate - ETAPA IV

Activitate IV.1. Verificarea partiala la scar? pilot a tehnologiilor  de cultivarea mixotrof? a microalgelor pe medii nutritive  suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reac?ia de esterificare a uleiului algal), ca surs? de carbon ?i cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru ob?inerea derivatilor de furan), ca surs? de azot, de recoltare a biomasei  algale ?i de obtinere a uleiului algal ?i/sau a esterilor metilici de acizi gra?i, ca resursa alternativa natural? regenerabil?, de fabricare a combustibilului sintetic pentru avia?ie.

                Activitate IV.2. Verificarea partiala la scar? micropilot a tehnologiilor  de procesare a biomasei algale delipidizate ?i obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie

                Activitate IV.3 Verificarea partiala la scar? micropilot a tehnologiilor de ob?inere a catalizatorilor pentru hidrogenarea  amestecului de ulei algal ?i/sau esteri metilici de acizi gra?i ?i a derivatilor de furan, la deriva?i de alcooli ?i pentru deshidratarea, hidrocracarea ?i izomerizarea acestora, pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie

            Activitate IV.4 Verificarea partiala la scar? micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultan?, în sistem integrat a amestecului de ulei algal ?i/sau esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Comunic?ri ?tiin?ifice

            Activitate IV.5. Verificarea partiala la scar? micropilot a tehnologiilor de procesare catalitic? simultan?, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare  a deriva?ilor de alcooli, pentru ob?inerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare ?i/sau component de aditivare  la fabricarea  combustibilului sintetic pentru avia?ie.

            Activitate IV.6. Verificarea partiala la scar? micropilot a tehnologiilor pentru pentru pentru conditionarea supor?ilor catalitici  ?i depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utiliz?rii în procese de deshidratare, hidrocracare ?i izomerizare pentru ob?inerea combustibilului sintetic pentru avia?ie.

Activitati planificate

 1. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra compozi?iilor de medii pentru cultivarea mixotrof? a microalgelor ?i a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 2. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomas? algal? delipidizat?, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici ai acizilor gra?i ?i a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru avia?ie - P2
 4. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor de conditionare a supor?ilor catalitici ?i de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 5. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal ?i/sau a esteri metilici de acizi gra?i ?i deriva?i de furan pentru ob?inerea unor deriva?i de alcooli - CO
 6. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional ?i interna?ional, asupra procedeelor de conversie catalitic? a deriva?ilor de alcooli la izo/n alcani - P3
 7. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale - CO, P2
 8. Diseminarea prin publicare a rezultatelor - CO, P2

Activitati realizate
Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese interna?ionale/ na?ionale:

 1. Emil Stepan, Sanda Velea, Axens Marketing & Refining Technology Seminar, Implementing New Solutions for Higher Performance,Viena, 12-14 noiembrie 2012.
 2. Emil Stepan, Sanda Velea, Lucia Ilie, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, Cristina-Emanuela En??cu??, "Aviation Biofuel from Microalgal Biomass", Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM- editia a VIII-a, 25-26 octombrie 2012, Bucure?ti
 3. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blajan, Augustin Crucean, Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, "Synthetic jet fuel from microalgal biomass", 2nd International Conference: "CATALYSIS FOR RENEWABLE SOURCES: FUEL, ENERGY, CHEMICALS", 21-28.07.2013, Lund, Suedia
 4. Emil Stepan, Sanda Velea, Elena-Emilia Oprescu, Olimpiu Blajan Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Radu A., Radu E., "Complete exploitation of microalgal biomass, to obtain synthetic aviation fuel", Simpozionului Interna?ional "Priorit??ile chimiei pentru o dezvoltare durabil? - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, Bucure?ti.
 5. Sanda Velea, Lucia Ilie, Simona Ghimi?, Ana-Maria Popescu, "Evaluation of electroflocculation for harvesting of freshwater microalgae", Simpozionului Interna?ional "Priorit??ile chimiei pentru o dezvoltare durabil? - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, Bucure?ti.
 6. Sanda Velea, Elena Radu, Daniela Stîlpeanu, Ana-Maria Popescu, ?Valorisation of polysaccharides and proteins from defatted microalgae biomass?, Simpozionului Interna?ional "Priorit??ile chimiei pentru o dezvoltare durabil? - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, Bucure?ti.
 7. David Bedo, Olimpiu Bl?jan, Augustin Crucean, ?The influence of the hydrocloric acid to the process of obtaning 5-cloromethyl-furfural from D-fructose?, Simpozionului Interna?ional "Priorit??ile chimiei pentru o dezvoltare durabil? - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, Bucure?ti.
 8. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Bl?jan, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Elena Radu, Adrian Radu, ?Aviation biofuel obtained by complete processing of microalgal biomass?, A XXXIII-a ?Conferin?? Na?ional? de Chimie?, 01-03 octombrie 2014, C?ciulata.
 9. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Bl?jan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Adrian Radu, Elena Radu, ?Innovative process for the production of aviation biofuel from microalgal biomass?, International Conference ?BIOENERGY FROM FOREST?, 15-18 septembrie 2014, Helsinki, Finlanda
 10. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Bl?jan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, “Bio-derived synthetic paraffinic kerosene from microalgae”, International Conference ”1st Chemistry in Energy Conference”, 19-23 septembrie 2015, Edinburg, Marea Britanie
 11. Sanda Velea, Simona Bianca Ghimis, Ana-Maria Popescu, Elena Radu, “Effects of Organic Carbon Sources on Cell Growth and Oil Content of Microalgae Species”,  19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering - RICCCE 19, 02-05 septembrie 2015, Sibiu.
 12. Emil Stepan, SandaVelea, Cristina Enascuta, Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, „Process for obtaining fatty acid methyl esters from microalgae oil”, International Conference ”Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM”, Editia a XI-a, 29-30 octombrie 2015, Bucuresti.  
 13. Vasile I. Parvulescu, “Selective transformation of cellulose to different platform molecules” International Conference „25th Aniversary of Instituto de Tecnologia Chimica”, 22-23 octombrie 2015, Valencia, Spania.

Diseminarea rezultatelor prin publicare în reviste de specialitate

 1. Sanda Velea, Lucia Ilie, Emil Stepan Emil, Ruxandra Chiurtu, "New photobioreactor design for enhancing the photosinthetic productivity of Chlorella Homosphaera culture", Revista de Chimie, 2014, 65 (1), 56-60, (ISSN 0034-7752)
 2. Elena-Emilia Oprescu, Raluca Elena Dragomir, Elena Radu, Adrian Radu, Sanda Velea, Ion Bolocan, Emil Stepan, Paul Rosca, ?Performance and emission characteristics of diesel engine powered with diesel?glycerol derivatives blends?, Fuel Processing Technology, 2014, 126, 460-468, ( ISSN: 0378-3820), Factor de impact 2014: 3,019; Scor relativ de influen?? 2014: 2,941.
 3. Andreea Dragu, Solen Kinayyigit, Eduardo J. García-Suárez, Mihaela Florea, Emil Stepan, Sanda Velea, Liviu Tanase, Vincent Collière, Karine Philippot, Paul Granger, Vasile I. Parvulescu, „Deoxygenation of oleic acid: Influence of the synthesis route of Pd/mesoporous carbon nanocatalysts onto their activity and selectivity”, Applied Catalysis A: General, 2015, 504, 81-91, (ISSN: 0926860X), Factor de impact: 3,942, Scor relativ de influenta: 1,571.
 4. Cristiana Rizea, Mihaela Bombos, Gabriel Vasilievici, Dorin Bombos, Ion Bolocan, „Acidity Influence of Catalysts on the Process Selectivity for the Hydrogenation of Methyl Oleate”, Revista de Chimie, 2015, 66 (12), xx-xx, (ISSN: 0034-7752), Factor de impact: 0,810, Scor relativ de influenta: 0,183.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, prin brevetare la nivel na?ional ?i interna?ional

 1. Stepan, E., Velea, S., Oancea F., Oprescu, E.-E., Bombo?, M. M., "Procedeu ?i catalizator pentru ob?inerea esterilor metilici ai acizilor gra?i", cerere de brevet de inventie nr. a 2013 00810 / 05.11.2013.
 2. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bombo? M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Bl?jan O., Crucean A. C., "Procedeu de ob?inere a biocombustibilului pentru avia?ie din biomas? microalgal?", cerere de brevet de inven?ie RO 130.351 (A2) – medalie de aur la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expozi?ia de inven?ii “Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies”, Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014; medalie de aur la Salonul Interna?ional al Cercet?rii, Inov?rii ?i Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015
 3. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Tulpin? de Nannochloris sp. pentru ob?inerea de biocombustibil pentru avia?ie", cerere de brevet de inven?ie RO 130.352 (A2) – medalie de aur la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014
 4. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Procedeu de cultivare mixotrof? a algelor unicelulare", cerere de brevet de inven?ie RO 130.353 (A2) – medalie de argint la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014;
 5. Bedo, D., Bombo?, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., "Procedeu de ob?inere a 5-(clormetil)furfuralului din biomasa algal? ?i a eterilor acestuia", cerere de brevet de inven?ie nr. a 2013 00867 / 19.11.2013.
 6. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Oprescu E. E., Bombo? M. M., "Process and catalyst for obtaining fatty acid methyl esters", cerere de brevet interna?ional WO 2015069129 (A1).
 7. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bombo? M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Bl?jan O., Crucean, A. C., "Process for obtaining aviation biofuel from microalgal biomass", WIPO, cerere de brevet international WO 2015076687 (A1) – medalie de aur la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expozi?ia de inven?ii “Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies”, Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014; medalie de aur la Salonul Interna?ional al Cercet?rii, Inov?rii ?i Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015 
 8. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Process for mixotrophic cultivation of algae", cerere de brevet international WO 2015076689 (A1) - medalie de argint la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014
 9. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Nannochloris sp. stain for obtainment of bio-based aviation fuel", cerere de brevet international WO 2015072873 (A1)  - medalie de aur la "Salonul de inven?ii ?i inova?ii INVENTIKA 2014", Bucure?ti 15-18 octombrie 2014
 10. Bedo, D., Bombo?, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., cerere de brevet international WO 2015072870 (A1)
 11. Stepan, E., Velea, S., Oprescu, E.-E., Vasilievici, G., Radu, E., Radu, A., „Procedeu ?i catalizator pentru ob?inerea esterilor metilici ai acizilor gra?i”, cerere de brevet de inventie nr. a 2014 00440 din 13.06.2014 - medalie de aur la Salonul Interna?ional al Cercet?rii, Inov?rii ?i Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015
 12. Stepan, E., Vasilievici, G., Velea, S., Bombos, M. M., Enascuta C.-E., Oprescu, E.-E., Radu, E., Radu, A., „Biocarburant pentru avioane cu turbina si procedeu de obtinere a acestuia”, cerere de brevet de inventie nr. a2015 00813 din 09.11.2015.

dr. ing. Emil Stepan, tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93, e-mail: bioresurse@icechim.ro

INCDCP-ICECHIM Bucuresti, Echipa Bioresurse alternative si biocombustibili

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIA